Lesmateriaal PO Groep 7 en 8 Goed voor elkaar | Week Tegen Pesten 2023

084-8340086

Lesmateriaal PO Groep 7 en 8 Goed voor elkaar | Week Tegen Pesten 2023

Kinderen begrijpen wat verbinden betekent en waarom het belangrijk is om goed voor elkaar te zorgen, Kinderen weten wat pesten is en begrijpen dat het niet acceptabel is, Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen en verbinden, Kinderen leren hoe ze kunnen omgaan met pestgedrag en hoe ze dit kunnen voorkomen.

Materialen:

 • Papier en pen
 • Voorbeelden van situaties waarin pesten voorkomt
 • Een groot vel papier om een 'Verbindingsboom' te maken
 • Een kaartspel met vragen over verbinding en pesten

Lesactiviteiten:

 1. Introductie (10 minuten) Begin de les door met de kinderen te praten over wat Goed voor elkaar & verbinden betekent. Leg uit dat verbinden betekent dat we goed voor elkaar zorgen en elkaar helpen. Vertel de kinderen dat deze week de Week Tegen Pesten is en dat we extra goed op elkaar gaan letten en elkaar gaan verbinden.

 2. Pesten (15 minuten) Leg uit wat pesten is en waarom het niet acceptabel is. Bespreek de verschillende vormen van pesten en de mogelijke gevolgen voor de persoon die gepest wordt. Laat voorbeelden zien van situaties waarin pesten voorkomt. Bespreek met de kinderen wat ze zouden kunnen doen als ze getuige zijn van pestgedrag.

 3. Verbindingsboom (20 minuten) Maak een 'Verbindingsboom' op een groot vel papier. Laat de kinderen bladeren tekenen op de boom en vraag hen om op elke blad een manier te schrijven waarop ze verbinding kunnen maken met anderen en voor elkaar kunnen zorgen. Bespreek samen de verschillende ideeën en moedig de kinderen aan om ideeën aan te vullen.

 4. Kaartspel (20 minuten) Gebruik het kaartspel met vragen over verbinding en pesten om de kinderen te laten nadenken over verschillende situaties. Laat de kinderen om de beurt een kaart trekken en stel de vraag die op de kaart staat. Bespreek de antwoorden en hoe deze kunnen helpen om verbinding te maken met anderen en pestgedrag te voorkomen.

 5. Actieplan (15 minuten) Laat de kinderen op een stuk papier hun eigen actieplan opschrijven voor hoe ze kunnen helpen om verbinding te maken met anderen en pestgedrag te voorkomen. Laat hen concrete stappen opschrijven die ze kunnen zetten in verschillende situaties waarin pesten voorkomt. Zie tips Actieplan

 6. Afsluiting (5 minuten) Bedank de kinderen voor hun deelname en herhaal het belang van verbinden en goed voor elkaar zorgen. Bespreek wat de kinderen hebben geleerd en hoe ze dit kunnen toepassen in hun eigen leven.

Introductie (10 minuten) Wat betekent goed voor elkaar?

Vandaag gaan we praten over een belangrijk onderwerp dat ons allemaal aangaat: goed voor elkaar zijn. Wat betekent het eigenlijk om goed voor elkaar te zijn? Wel, het betekent dat we op een positieve en respectvolle manier met elkaar omgaan, dat we elkaar helpen en ondersteunen wanneer dat nodig is.

Deze week is een speciale week, namelijk de Week Tegen Pesten. In deze week willen we extra aandacht besteden aan het tegengaan van pesten en het creëren van een veilige en vriendelijke omgeving voor iedereen. Het is belangrijk dat we beseffen dat we allemaal een rol spelen in het verbinden van onze klas en het voorkomen van pesten.

Om goed voor elkaar te zijn en elkaar te verbinden, moeten we leren om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en elkaar te helpen. Door vriendelijk te zijn, aardige woorden te gebruiken en respect te tonen, kunnen we een positieve sfeer creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt.

Tijdens deze Week Tegen Pesten gaan we extra goed op elkaar letten. We willen dat iedereen zich veilig en gelukkig voelt in onze klas. Als je ziet dat iemand gepest wordt of zich niet fijn voelt, is het belangrijk om actie te ondernemen. Praat erover met een volwassene of een andere leerling die je vertrouwt. Samen kunnen we pesten stoppen en ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt.

Laten we deze week ons best doen om goed voor elkaar te zijn en elkaar te verbinden. Laten we vriendelijk zijn, elkaar helpen en respectvol met elkaar omgaan. Want als we goed voor elkaar zijn, kunnen we samen een geweldige klas vormen waarin iedereen tot zijn recht komt.

Laten we nu samen beginnen met een week vol positiviteit, verbinding en respect.

 

Pesten (15 minuten) Leg uit wat pesten is en waarom het niet leuk is. 

Vraag de kinderen of ze wel eens hebben gezien dat iemand gepest werd. Vraag ze wat ze dan hebben gedaan en wat ze nog meer kunnen doen om te helpen.

Voor de leraar:

Vandaag gaan we praten over een belangrijk onderwerp dat ons allemaal aangaat: pesten. Pesten is wanneer iemand herhaaldelijk en opzettelijk kwetsende, gemene of agressieve handelingen uitvoert tegen een ander persoon. Dit kan fysiek, verbaal, sociaal of online (cyberpesten) plaatsvinden. Pesten is niet acceptabel, en het kan ernstige gevolgen hebben voor de persoon die gepest wordt. Er zijn verschillende vormen van pesten. Bij fysiek pesten kan iemand bijvoorbeeld geslagen, geduwd of bespuugd worden. Verbaal pesten omvat het gebruik van kwetsende woorden, beledigingen of bedreigingen. Sociaal pesten vindt plaats wanneer iemand wordt buitengesloten, geroddeld over wordt of genegeerd wordt door anderen. Cyberpesten gebeurt online, bijvoorbeeld door middel van beledigende berichten, het verspreiden van geruchten of het bedreigen van iemand via sociale media.

Laten we enkele voorbeelden bekijken van situaties waarin pesten voorkomt:

 • Stel je voor dat er een leerling is die altijd opzettelijk anderen beledigt en belachelijk maakt in de klas. Hij gebruikt gemene woorden en maakt grapjes ten koste van anderen om zichzelf beter te voelen.
 • Een ander voorbeeld is wanneer een groep kinderen systematisch een klasgenoot uitsluit en hem of haar niet betrekt bij activiteiten of gesprekken. Ze negeren deze persoon en sluiten hem of haar buiten, waardoor deze zich buitengesloten en verdrietig voelt.
 • In een online situatie kan iemand via sociale media gemeen commentaar achterlaten onder een bericht van een medeleerling, met de bedoeling om hem of haar belachelijk te maken en zichzelf boven die persoon te stellen."

Nu wil ik graag met jullie bespreken wat jullie zouden kunnen doen als jullie getuige zijn van pestgedrag. Het is belangrijk om te beseffen dat jullie een rol kunnen spelen in het stoppen van pesten en het ondersteunen van iemand die gepest wordt.

Hier zijn enkele dingen die jullie kunnen doen:

Bied steun: Ga naar de persoon toe die gepest wordt en laat merken dat je er voor hem/haar bent. Je kunt luisteren naar zijn/haar verhaal en steun bieden door te laten zien dat je begrijpt wat hij/zij doormaakt.
Praat erover: Spreek met een volwassene op school of thuis over wat je hebt gezien. Zij kunnen de situatie beoordelen en gepaste actie ondernemen om het pesten te stoppen.
Stel grenzen: Als je getuige bent van pestgedrag, laat dan duidelijk merken dat je het niet accepteert. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Stop daarmee, dat is niet aardig" of "Laat hem/haar met rust."
Blijf vriendelijk: Behandel anderen met respect en vriendelijkheid, zelfs als zij anders zijn. Iedereen verdient het om met respect behandeld te worden, ongeacht zijn/haar uiterlijk, achtergrond of interesses."

Door samen te werken en pestgedrag aan te pakken, kunnen we ervoor zorgen dat onze klas een veilige en vriendelijke omgeving is waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Laten we ons best doen om pesten te stoppen en een positieve sfeer te creëren waarin iedereen tot zijn recht komt. Want wie zwijgt stemt toe!

Bekijk deze video op het digibord

 

Algemene informatie om pesten bespreekbaar te maken