Les VO en MBO Actief afspraken maken tegen pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Les VO en MBO Actief afspraken maken tegen pesten

Het ontwikkelen van een klassencontract gericht op acties tegen pesten is essentieel op elk onderwijsniveau, inclusief het Voortgezet Onderwijs (VO) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Hier volgt een lesplan specifiek ontworpen voor VO en MBO om leerlingen te betrekken bij het creëren en toepassen van concrete, zinvolle afspraken tegen pesten.

Introductie Les over Pesten

Doel: Bewustwording creëren over de diverse aspecten van pesten en het belang van ieders bijdrage aan het creëren van een pestvrije omgeving.

Stap 1: Definitie van Pesten

 • Begin met het definiëren van pesten: "Pesten is het herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen van een persoon, zowel fysiek, verbaal, als online."
 • Leg uit dat pesten in vele vormen voorkomt, zoals schelden, fysiek geweld, uitsluiten, roddelen, en cyberpesten.

Stap 2: Vormen van Pesten

 • Verbaal pesten: bijvoorbeeld schelden, naam roepen, beledigen.
 • Fysiek pesten: slaan, schoppen, duwen, of het vernielen van spullen.
 • Sociaal/Relationeel pesten: het verspreiden van geruchten, anderen uitsluiten.
 • Cyberpesten: pesten via sociale media, e-mail, sms, etc.

Stap 3: Gevolgen van pesten

Belicht de impact van pesten op slachtoffers, waaronder gevoelens van angst, eenzaamheid, lage eigenwaarde, en zelfs depressie. 

Als we het over pesten hebben, focussen we ons vaak op de directe acties en de zichtbare gevolgen. Wat we niet altijd zien, zijn de diepe emotionele en psychologische littekens die pesten achterlaat op alle betrokkenen. Vandaag zullen we dieper ingaan op deze impact.

 • Voor de slachtoffers kan pesten leiden tot een reeks intense en schadelijke gevoelens. Deze omvatten:

  • Angst en onveiligheid:
   Slachtoffers kunnen zich constant onveilig voelen, zowel op school als online, bang voor wanneer het volgende incident zal plaatsvinden.
  • Eenzaamheid:
   Vaak worden slachtoffers geïsoleerd, uitgesloten van groepsactiviteiten, waardoor ze zich erg eenzaam kunnen voelen.
  • Lage eigenwaarde:
   Door de voortdurende negatieve aandacht kunnen slachtoffers gaan geloven in de negativiteit die over hen wordt uitgesproken, wat hun zelfbeeld ernstig aantast.
  • Depressie:
   De constante stress en het verdriet kunnen leiden tot depressie, een toestand die niet alleen hun schoolprestaties beïnvloedt, maar alle aspecten van hun leven.
 • Maar de impact van pesten strekt zich verder uit dan alleen de slachtoffers. De pesters zelf kunnen ook negatieve gevolgen ondervinden, zoals:

  • Problemen met relaties:
   Pestgedrag kan een teken zijn van onvermogen om gezonde relaties te vormen en te onderhouden. Dit kan leiden tot isolatie en conflicten met leeftijdsgenoten en volwassenen.
  • Risico op dedragsproblemen:
   Jongeren die pesten, lopen een hoger risico om later in hun leven betrokken te raken bij andere negatieve gedragingen, zoals vandalisme of criminele activiteiten.
 • Omstanders, de leerlingen die getuige zijn van pesten, ervaren ook effecten, waaronder:

  • Gevoelens van hulpeloosheid:
   Veel omstanders willen helpen, maar weten niet hoe, wat kan leiden tot gevoelens van frustratie en machteloosheid.
  • Angst om zelf het doelwit te worden:
   Deze angst kan voorkomen dat omstanders ingrijpen of hulp zoeken, waardoor de pester zich gesterkt voelt in zijn of haar gedrag.
  • Een negatief schoolklimaat:
   Een omgeving waar pesten voorkomt, beïnvloedt iedereen. Het creëert een sfeer van angst en wantrouwen die de leerervaring voor iedereen vermindert.

Stap 4: Pesten is een groepsproces, de collectieve rol in het creëren van een pestvrije klas

Het is cruciaal om te erkennen dat het tot stand brengen van een omgeving zonder pesten de verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat pesten een groepsproces is, waarbij de dynamiek en de reacties van de gehele groep - niet alleen de pester of het slachtoffer - het voortduren van pestgedrag beïnvloeden. Daarom is een gezamenlijke aanpak essentieel om pesten effectief tegen te gaan.

We hebben elk de macht om in te grijpen en ondersteuning te bieden in situaties van pesten. Het is belangrijk dat we niet als passieve toeschouwers blijven staan, maar actief stappen ondernemen om pesten te voorkomen en aan te pakken:

 • Actief Interveniëren: Moedig de leerlingen aan om niet aan de zijlijn te staan bij pestgedrag, maar om actie te ondernemen, of dat nu betekent het gedrag aanspreken, een volwassene inlichten, of simpelweg naast iemand gaan staan die hulp nodig heeft.
 • Melden: Versterk het belang van het melden van pestgedrag aan een vertrouwde volwassene. Duidelijke communicatiekanalen en de zekerheid dat meldingen serieus worden genomen, zijn cruciaal.
 • Ondersteuning Bieden: Het aanbieden van steun aan slachtoffers kan een significant verschil maken in hun welzijn en gevoel van veiligheid.

Door te benadrukken dat elke actie telt en dat we samen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van onze klas en school, kunnen we een krachtig signaal afgeven. Een verenigde aanpak, waarbij iedereen - leraren, leerlingen en de schoolgemeenschap - samenwerkt, is de sleutel tot het creëren van een veilige, ondersteunende omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

 

Lesplan: Actief Afspraken Maken tegen Pesten in VO en MBO

Doelstellingen:

 1. Bewustwording creëren over de impact van pesten en de rol van iedereen in het stoppen ervan.
 2. Leerlingen motiveren om realistische en haalbare afspraken te maken die pestgedrag tegengaan.
 3. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij leerlingen ontwikkelen voor de naleving van deze afspraken.

Doelgroep: Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs

Lesduur: 60-90 minuten

Benodigdheden:

 • Whiteboard of flipover met markers
 • Groot vel papier of posterbord voor het klassencontract
 • Voorbeelden van effectieve anti-pest afspraken
 • Laptop met projector voor presentaties (optioneel)

 

Lesverloop

 

Deel 1: Inleiding en bewustwording (20 minuten)

 • Start met een korte presentatie of discussie over pesten, inclusief de vormen, gevolgen, en het belang van ieders bijdrage aan een pestvrije omgeving.
 • Bespreek hoe algemene afspraken goed klinken maar vaak niet leiden tot actie. Het doel is om te komen tot specifieke, actiegerichte afspraken.

 

Deel 2: Brainstorm en discussie (20 minuten)

 • Verdeel de leerlingen in kleine groepen en laat ze brainstormen over specifieke situaties waarin pesten kan voorkomen en hoe ze daar als groep op zouden willen reageren.
 • Laat elke groep hun ideeën presenteren en faciliteer een klassikale discussie over de haalbaarheid en effectiviteit van deze afspraken.

 

Deel 3: Opstellen van het klassencontract (20 minuten)

 • Op basis van de brainstorm en discussie, identificeer de meest effectieve en haalbare afspraken.
 • Formuleer samen de definitieve afspraken en schrijf deze op een groot vel papier of posterbord dat als klassencontract zal dienen. Zorg ervoor dat de afspraken duidelijk en concreet zijn.

 

Deel 4: Ondertekening en implementatie (10-30 minuten)

 • Laat elke leerling het contract ondertekenen als blijk van hun toewijding. Bespreek hoe het contract in de praktijk gebracht zal worden en hoe leerlingen elkaar en docenten kunnen aanspreken op de naleving ervan.
 • Plan een moment in de toekomst om te evalueren hoe effectief het contract is in het verminderen van pestgedrag en wat eventueel aangepast moet worden.

 

Afsluiting:

 • Benadruk dat het succes van het contract afhangt van de betrokkenheid en acties van elke leerling. Herinner hen eraan dat verandering begint bij het individu, maar krachtig wordt als een gemeenschap samenwerkt.

 

Dit lesplan helpt bij het creëren van een omgeving waarin leerlingen actief bijdragen aan het tegengaan van pesten door middel van concrete afspraken en acties. Het bevordert een cultuur van wederzijds respect en verantwoordelijkheid, essentieel voor een veilige en ondersteunende leeromgeving.