Artikelen / Nieuws | Page 23 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

21/10/2022

Dat ik altijd een buitenbeentje ben geweest, hoef ik jullie niet te vertellen. Zo kwam ik als kleuter al huilend thuis omdat ik werd uitgelachen met m’n kleren, en ook in de lagere school had ik met weinig klasgenoten een klik. Onderhuidse steken, steeds als laatste gekozen worden bij gym.. De klassieke pesterijen, zeg maarPoster Pest jij?</body></html>

15/10/2022

Wanneer uw kind naar u toekomt met een probleem met online seksueel misbruik, kan het zijn dat u niet goed weet hoe u moet reageren. Helpwanted.nl geeft tips.

Blijf kalm

Het kan goed zijn dat u in paniek raakt of boos bent door de situatie die uw kind meemaakt. Toch is het belangrijk om kalm te blijven. Uw kind heeft u nodig als steun, en zal sneller zelf in paniek raken als u dat doet.

11/10/2022
94.525 bezoekers op www.stoppestennu.nl (periode 11/9/22 tm 2/10/22), Wauw!94.525 bezoekers op www.stoppestennu.nl in periode 11/9/22 tm 2/10/22
 

Ook de lesma

09/10/2022

Wanneer men te maken heeft gehad met online seksueel misbruik, kan men soms gaan piekeren over de situatie. Het kan zijn dat er een foto van jou door de klas ging, dat jij bent afgeperst met naaktbeelden en dat met niemand hebt durven delen, dat jij online onder dwang bent gezet om dingen te doen die je eigenlijk niet wilde doen, of andere zaken die online zijn gebeurd op seksueel gebied waar jij je nu zorgen over maakt.

07/10/2022

Leerkrachten in het primair onderwijs voelen zich veilig op hun school. Daar staat tegenover dat ruim de helft het afgelopen schooljaar een vorm van ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega’s en/of leidinggevenden op school heeft meegemaakt.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat in juni 2022 is verricht en waaraan 1.100 leerkrachten hebben deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs).

02/10/2022

“Mails systematisch niet beantwoorden, bestanden achterhouden, kortom handelingen die het werk van het slachtoffer bemoeilijken, zijn de meest voorkomende vormen van cyberpesten onder collega’s. Een kleinere groep slachtoffers ervaart ook persoonlijke aanvallen zoals beledigingen of roddels”, zegt Ivana Vranjes, die vandaag doctoreert aan de UAntwerpen en de KU Leuven. 

14/09/2022

1.1 Wettelijk kader
De Arbozorg voor het onderwijs kan het best omschreven worden als het structureel en systematisch bewaken en verbeteren van de veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de scholen als integraal onderdeel van het totale schoolbeleid.

07/09/2022

Heel wat kwetsende opmerkingen komen voort uit onwetendheid, angst voor het onbekende of uit gevoelens van onmacht of frustratie. Soms doen mensen andere mensen pijn omdat ze zelf pijn ervaren. En soms willen mensen je doelbewust pijn doen en kleineren. Lees hieronder twee manieren om te reageren. Vaak zijn opmerkingen niet beledigend bedoeld, maar voelen ze wel zo aan en kwetsen ze jou. Mogelijks omdat het je raakt in je eigen onzekerheid en kwetsbaarheid of omdat je ze vaak te horen krijgt.

06/09/2022

De COVID-19 pandemie zorgde ervoor dat steeds meer mensen thuiswerken. Dit gebrek aan direct sociaal contact betekent echter niet dat werknemers veilig zijn voor negatief gedrag op het werk. Door huidige technologische middelen is het steeds makkelijker om anderen te bereiken. Dit kan soms negatieve gevolgen hebben, zoals cyberpesten. Maar wat is cyberpesten? Wie doet het en hoe ga je ermee om?

02/09/2022

Van een van uw leerlingen gaat een naaktfoto of –filmpje rond en u gaat met hem of haar in gesprek. Met onderstaande checklist kunt u dit gesprek voorbereiden. Vraag 7 tot en met 14 zijn in samenwerking met de Nationale Politie opgesteld. Met de antwoorden op deze vragen kunt u uw vaste contactpersoon van de politie de informatie aanreiken die nodig is om mee te denken in wenselijke en/of noodzakelijke stappen en om u daarin te adviseren.

01/09/2022

Ze voelden zich onveilig, misbruikt, gekleineerd en respectloos behandeld. Oud-stagiairs van RTV Focus spreken van angst en huilbuien tijdens hun tijd bij de lokale omroep van Zwolle. Enkelen noemen grensoverschrijdend gedrag. De leidinggevenden daarentegen ontkennen alle beschuldigingen. Onderwijsinstellingen hebben Focus inmiddels op een zwarte lijst gezet, SBB gaat de erkenning als stagebedrijf heroverwegen.

25/08/2022

Niemand wordt geboren als een pestkop. 

Laat pester een inzicht- en reflectieopdracht maken 

Reflecteer op jouw gedrag ten opzichte van jouw klasgenoot die je (online) hebt gepest.

05/08/2022

Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron en tegelijk ook communicatiemedium.

13/07/2022

Een goede voedingsbodem voor digitaal burgerschap is een positief en sociaal-veilig schoolklimaat. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om een actief veiligheidsbeleid te voeren, inclusief het periodiek monitoren van de effecten, en het aanstellen van een coördinator voor schoolveiligheid (die tevens fungeert als aanspreekpunt). Hieronder volgt een mogelijke aanpak, in de vorm van drie adviezen:

12/07/2022

We onderscheiden verschillende fases in het handelen van de leerkracht.

Signaleringsfase

stap 1: De leerkracht neemt de klachten over pesten serieus en probeert het probleem helder te krijgen en achter de mogelijke oorzaak te komen.

stap 2: De leerkracht biedt hulp aan gepeste kind en ook aan pester.

stap 3: De leerkracht neemt contact op met de ouders van het gepeste kind en ook met de ouders van de pester.

stap 4: De leerkracht maakt het pestgedrag in de groep bespreekbaar.

 

11/07/2022

Een op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen, blijkt uit onderzoek van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar het basis- en voorgezet onderwijs. Dat terwijl scholen op dit moment niet verplicht zijn om les te geven over online shaming.

16/06/2022

Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen een aantal algemene regels bij met betrekking tot pesten. We hebben daarnaast elf omgangsregels geformuleerd.

14/06/2022

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar pesten. We vroegen kinderen via een online vragenlijst naar hun ervaringen. Ook vroegen we wat zij denken dat nodig is om kinderen die gepest worden te helpen. Naast de vragenlijst spraken we met kinderen over hun pestervaringen en hoe dit hun leven beïnvloedt.

25/05/2022

Voor uw ligt een vernieuwd gedragsprotocol voor de <naam school>. Het gaat in dit protocol om ongewenst grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen en niet om (kleine) akkefietjes. In de meeste gevallen zijn deze (kleine) akkefietjes eenvoudig en snel op te lossen. De stappen die hier genoemd worden treden in werking bij gedrag dat herhaaldelijk plaatsvindt en niet eenvoudig te corrigeren is. Het stappenplan is bedoeld voor de teamleden van <naam school>.

Dit protocol is tot stand gekomen in overleg met de Medezeggenschapsraad en vastgesteld op <datum>

25/04/2022

Docenten in het voortgezet onderwijs voelen zich over het algemeen veilig op school, maar ervaren wel veel ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega’s en leidinggevenden

De overgrote meerderheid van docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Dat laat onverlet dat veel docenten ongewenst gedrag ervaren. Daarbij gaat het zowel om ongewenst gedrag van leerlingen en hun ouders als van collega’s en leidinggevenden op school.

21/03/2022

Uit onderzoek blijkt dat er een aantal factoren zijn die het risico op pesten op het werk kunnen vergroten. De volgende kenmerken kunnen helpen bij het signaleren van mogelijke risico's op de werkplek:

aanwezigheid van werkstressoren –

  • hoge werkeisen
  • beperkte taakcontrole
  • organisatorische verandering, zoals herstructurering of significante technologische verandering o rolconflictenambiguïteit
  • baanonzekerheid
  • acceptatie van onredelijk gedrag op de werkplek of gebrek aan gedragsnormen,

En

09/03/2022

Het is geen geheim dat pesten een verwoestende impact kan hebben op iemands leven. Pesten kan op volwassen leeftijd leiden tot psychische stoornissen en verslaving (stoornis in het gebruik van middelen). Volgens een studie van het National Institute on Drug Abuse (NIDA) hebben mensen die als kind fysiek werden gepest, meer kans om op volwassen leeftijd deel te nemen aan drugs- en alcoholmisbruik.

(Nederlandse vertaling - Google translate) 

Pagina's