Een meta-analyse van de sociaal-emotionele intelligentie tov de zes pestrollen: pesters, volgers, slachtoffers, pesters-slachtoffers, verdedigers en omstanders | Stop Pesten NU

084-8340086

Een meta-analyse van de sociaal-emotionele intelligentie tov de zes pestrollen: pesters, volgers, slachtoffers, pesters-slachtoffers, verdedigers en omstanders

Pesten is een van de meest voorkomende relationele problemen met leeftijdsgenoten die kinderen en adolescenten wereldwijd ervaren. Een van de redenen waarom pesten zo wijdverbreid is, is dat het een dynamisch groepsproces is waarbij meerdere rollen betrokken zijn, namelijk pesters, volgers, slachtoffers, slachtoffers van pesterijen, verdedigers en buitenstaanders. Gezien de zeer negatieve impact van blootstelling aan pesten op het welzijn in de hele ontwikkeling, hebben onderzoekers geprobeerd de sociaal-emotionele intelligentieprofielen van de verschillende pestrollen te identificeren om effectieve interventies te ontwikkelen. De huidige meta-analyse integreerde bevindingen van 128 onderzoeken met 187.454 kinderen en adolescenten tussen 3 en 18 jaar om te onderzoeken hoe vier onderling verbonden maar verschillende facetten van sociaal-emotionele intelligentie - affectieve empathie, cognitieve empathie, affectieve theory of mind (ToM), en cognitieve ToM - hebben betrekking op verschillende pestrollen. Er werden significante associaties gevonden voor pesters, volgers en verdedigers, maar niet voor het slachtoffer, slachtoffer of buitenstaander. Voor pesters en volgers vonden we negatieve relaties met zowel affectieve als cognitieve empathie (rs = −.11 tot −.22), maar geen relatie met beide typen ToM. Voor verdedigen vonden we positieve relaties met alle vier de facetten van sociaal-emotionele intelligentie (rs = .18-.32). Deze bevindingen suggereren dat een succesvol antipestprogramma een combinatie kan zijn van het motiveren van kinderen en adolescenten met pestneigingen om rekening te houden met de gevoelens van anderen, en het machtigen van hun klasgenoten om sterke perspectiefnemers te worden die op kunnen komen voor mensen die hulp nodig hebben.

Conclusie

De huidige studie bood de eerste meta-analytische integratie van studies die de associaties tussen de pestrollen van kinderen en adolescenten en ToM (Theory of Mind) hebben onderzocht, evenals in relatie tot empathie. In de pestliteratuur tot nu toe is de conceptuele afbakening tussen empathie en ToM vaak vertroebeld, waarbij bevindingen uit onderzoeken met prestatiegerichte ToM-taken in hetzelfde licht worden besproken als die op basis van empathievragenlijsten (met name met betrekking tot cognitieve empathie).

De bevindingen van het huidige onderzoek leveren voorzichtig bewijs voor deze gangbare praktijk, en laten zien dat de associaties van pesten met empathie versus ToM opvallend verschillend zijn: pesters lijken in staat te zijn tot mentaliseren, maar niet zozeer tot empathie. De associaties voor verdedigen waren consistent over empathie en ToM, wat wijst op de waarde van het ontwikkelen van interventies van omstanders die niet alleen gericht zijn op de empathische neigingen van kinderen en adolescenten, maar ook op hun vermogen om te begrijpen wat andere mensen denken en voelen (Fredrick et al., 2020 ; Garandeau et al., 2021). Een succesvol antipestprogramma kan daarom worden gedragen door kinderen en adolescenten met pestneigingen te motiveren om rekening te houden met de gevoelens van andere mensen, in combinatie met hun klasgenoten in staat te stellen om te zorgen, te begrijpen en op te komen voor degenen die hulp nodig hebben.

 

  • Download research paper

 

 

Abstract

Bullying is one of the most common peer-relational problems experienced by children and adolescents worldwide. One reason bullying is so widespread is that it is a dynamic, group process that involves multiple roles—namely, bullies, followers, victims, bully-victims, defenders, and outsiders. Given the profoundly negative impact of exposure to bullying on well-being across development, researchers have sought to identify the social–emotional intelligence profiles of the different bullying roles to develop effective interventions. The present meta-analysis integrated findings from 128 studies involving 187,454 children and adolescents between 3 and 18 years of age to investigate how four interrelated but distinct facets of social–emotional intelligence—affective empathy, cognitive empathy, affective theory of mind (ToM), and cognitive ToM—relate to different bullying roles. Significant associations were found for bullies, followers, and defenders, but not for being the victim, bully-victim, or outsider. For bullies and followers, we found negative relations with both affective and cognitive empathy (rs = −.11 to −.22), but no relation with either type of ToM. For defending, we found positive relations with all four facets of social–emotional intelligence (rs = .18–.32). These findings suggest that a successful antibullying program may entail a combination of motivating children and adolescents with bullying tendencies to care about others’ feelings, and empowering their classmates to become strong perspective-takers who can stand up for those in need of help.

A Meta-Analytic Review on the Social–Emotional Intelligence Correlates of the Six Bullying Roles: Bullies, Followers, Victims, Bully-Victims, Defenders, and Outsiders

Kana Imuta, Sumin Song, Julie D. Henry, Ted Ruffman, Candida Peterson, Virginia Slaughter

 

Conclusions

The present study provided the first meta-analytic integration of studies that have investigated the associations between children’s and adolescents’ bullying roles and ToM, as well as in relation to empathy. In the bullying literature to date, the conceptual delineation between empathy and ToM is often muddied, wherein findings from studies using performance-based ToM tasks are discussed in the same light as those based on empathy questionnaires (particularly with regard to cognitive empathy).
 
The findings from the present study provide cautionary evidence for this common practice, revealing that the associations of bullying with empathy versus ToM are strikingly different: Bullies appear to be capable of mentalizing, but not so much empathizing. The associations for defending were consistent across empathy and ToM, pointing to the value in developing bystander interventions that not only target children’s and adolescents’ empathic proclivities, but also their abilities to understand what other people are thinking and feeling (Fredrick et al., 2020Garandeau et al., 2021). A successful antibullying program, therefore, may be borne through motivating children and adolescents with bullying tendencies to care about other people’s feelings, combined with empowering their classmates to care, comprehend, and stand up for those in need of help.
 
 
 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco