Voor ouders | Pesten | Wat kan ik doen, tips en adviezen

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Voor Ouders & Opvoeders alles over pesten & cyberpesten (online pesten) voor jouw kind

Wat als je hoort dat je kind de pestkop, meeloper, de zwijgende omstander of slachtoffer iWat als je hoort dat je kind de pestkop, meeloper, de zwijgende omstander of slachtoffer is.

Dat zag je waarschijnlijk niet aankomen en in eerste instantie zal je schrikken en vele vragen hebben. Gelukkig is het gedrag van je kind gesignaleerd door de juf of meester op school en kunnen jullie er samen alles aan doen om dit voortaan te voorkomen…

Pestgedrag op school heeft veel te maken met heersende groepsnormen, terwijl de aanpak van het pestgedrag veelal gericht is op de gepeste en de pester.

Wist je dit? Kinderen zeggen over het aanpakken van pesten ...  'We hebben jullie nodig om pesten te stoppen!' Leerlingen alleen kunnen pesten niet stoppen: uit onderzoek blijkt dat leerlingen die getuige zijn van pesten zelf weinig doen om pesten te stoppen. Dit kan worden verklaard door bijvoorbeeld een gebrek aan kennis, vaardigheden of moed. Een andere mogelijke verklaring is het zogenaamde omstandereffect. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op hulp in een mogelijks gevaarlijke situatie kleiner is als er meer getuigen zijn. Dit komt bijvoorbeeld doordat iedere omstander denkt dat iemand anders wel zal reageren.

Om de kans te vergroten dat leerlingen proberen om pesten te stoppen, hebben ze de hulp nodig van volwassenen. Hiertoe riepen ze zelf op in een groot pestonderzoek. Laten we luisteren naar hun oproep en als leerkracht, ouder of andere betrokken volwassene een verschil proberen te maken.

Leestip! Groepsdruk in de klas kan een negatieve invloed hebben op jouw kind. 'Pesten? Dat doet mijn kind niet...' 

 

“De rol van de groep is echter een belangrijke factor waardoor pestgedrag op school ontstaaten in stand gehouden wordt”

Als ouder wil je dat je kinderen gelukkig zijn, dat ze aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten op school en met plezier naar school gaan.

In de praktijk blijkt dat ouders geneigd zijn om de kant van hun kind te kiezen, ook als het vermoeden ontstaat dat andere kinderen de dupe zijn van zijn of haar gedrag.

Kun je als ouders wel zeggen ‘Mijn kind doet dat niet’? Lees ook Wat doet pesten met het gezin

Fina: “Ik denk dat ouders dat nooit moeten zeggen, of het nu gaat om pesten, of om bijvoorbeeld roken, seks of spieken. In de loop van de tijd komt elke ouder er wel eens achter dat hij zich vergist. Ieder kind is in ontwikkeling en op zoek naar manieren om zich staande te houden.

En dan is het belangrijk dat ouders eerlijk naar het gedrag van hun kind durven kijken.”

Geen haast ... scroll dan rustig naar beneden op deze pagina, lees de informatie, bekijk de video's en tips.

Wel haast ... klik dan op één van de links hieronder

Navigeer snel naar de tips voor ouders bij (klassiek) pesten

► Je kind is een pestkop 

► Je is een meeloper of pest? Zo kun je dat het beste aanpakken

► Je kind is een omstander

► Je kind wordt gepest 

Pesten

1 op de 3 vertelt er nooit over | Dit is wat pesten met een kind doet | Do's en Dont's voor ouders | Gevolgen van pesten voor hele groep  | Groepsdruk | Het pestgedrag van of bij je kind komt ergens vandaan | Kinderen worden vaker gepest dan we weten: 1 op de 3 vertelt er nooit over | Onderzoek Pesten tussen broers en zussen | Pesten of Plagen | Pesten? Dat doet mijn kind niet...' | Praten over pesten is super moeilijk | Signalen van pesten | Tips voor het gesprek met school Verbaal en fysiek pesten Verschillen tussen jongens en meisjes |  Voorkomen is beter dan genezen | Wat doet pesten met het gezin | Waarom pesten .. in het hoofd van de pestkop | Waarom kinderen pesten? Inzicht in pestgedrag | We hebben jullie nodig om pesten te stoppen 

Groepsdruk en pesten

Deze twee aspecten worden vaak aan elkaar gekoppeld, omdat ze vaak gelijktijdig voorkomen. Er lijkt vaak een bepaalde mate van groepsdruk aan pesten vooraf te gaan. Soms pesten kinderen, terwijl ze het er eigenlijk helemaal niet mee eens zijn of dat zij het zelf helemaal niet willen maar dit niet durven aan te geven bij de pester en meelopers uit angst om zelf gepest te gaan worden of uit angst een 'loser' of zwakkelijk genoemd te worden. Onder druk van de groep bezwijken ze dan en doen het dan toch. Bijvoorbeeld om erbij te willen horen.

 

Waarom gaan kinderen eigenlijk pesten?

Je kind wordt niet geboren als pester, laat dat duidelijk zijn. Het pesten komt ergens vandaan, het is aan jou de taak om dit uit te zoeken, hoe moeilijk dit ook kan zijn. Zijn er veel veranderingen in jullie gezin geweest bijvoorbeeld? Of pest je kind anderen, zodat hij zelf niet het slachtoffer wordt van pesten? Is je zoon of dochter onzeker en uit zich dat in pesten? Zoekt hij aandacht?

Er zijn een aantal redenen 

 1. Sociale status in een groep versterken. Bij leerlingen zijn dit dingen als meer populariteit, meer vriendschappen en meer feestjes waarop  je uitgenodigd wordt.

 2. Experimenteren met sociale vaardigheden en te toetsen in de omgeving welk gedrag wel en niet acceptabel is. Aangezien kinderen veel tijd doorbrengen op school is dit een logische plek om te oefenen. Door samen te werken maar ook door conflicten leren kinderen met vallen en opstaan hoe ze zich moeten gedragen. De hoop is natuurlijk dat positief gedrag wordt aangeleerd binnen de klasgroep, en negatief gedrag zoals pesten uitdooft in plaats van bekrachtigd wordt door de groep.

 3. Excuses zoals: Dat sommige gepeste leerlingen ‘raar’ zijn, en dat ze het pesten zelf uitlokken. Dit is natuurlijk niet oké: de schuld wordt zo bij het slachtoffer gelegd. De manier waarop iemand eruit ziet, zich kleedt of zich gedraagt mag nooit een legitimatie zijn om iemand te gaan pesten.

 4. Pesters kunnen ook zelf in de knel zitten, bijvoorbeeld door problemen thuis of andere frustraties die ze afreageren op een “zwakker” doelwit. Of wanneer zij bijvoorbeeld zelf eerder gepest zijn, en dit willen voorkomen door een nieuw slachtoffer te kiezen. In onderstaand filmpje getuigt een leerling over hoe zij veranderde van iemand die gepest werd naar iemand die pestte.

Probeer dus de achterliggende oorzaak van het pesten te vinden, want die is er eigenlijk altijd. 

 

Pesten is een groepsproces

 • Je hebt een groep/klas nodig om te pesten
 • Pesten is een probleem van de groep
 • Je hebt de groep nodig om het op te lossen

Tal van factoren Pesten en Gepeste

Durf anders te zijn - redenen om gepest te worden

Mensen weten meestal niet waarom iemand wordt gepest. Als je zoon of dochter of kinderen naast je gepest worden, wil hij misschien weten waarom, en jij ook. Het is belangrijk om te onthouden dat plagen en pesten meestal worden veroorzaakt door de incompetentie van de dader. Test jezelf Waar ligt de grens tussen plagen en pesten? Pak pen en papier en doe de test!

‘Verdedigers van pesters worden na verloop van tijd ook pester van hetzelfde slachtoffer. Dat onderstreept het belang van tijdig ingrijpen. Kinderen gaan door met pesten, omdat het wat oplevert, namelijk status. Medeleerlingen belonen hen door te lachen, hen cool te vinden of te steunen in het pestgedrag. Pesten pak je aan door de norm in de klas te veranderen: dat gedrag keuren we af. Allemaal, leerlingen en leerkracht. Iemand helpen is goed, tenzij je een pester helpt.’ - Socioloog Gijs Huitsing Rijks Universiteit Groningen

Zeg als ouders nooit dat jóuw kind zoiets niet doet

De fiets van een medescholier in de sloot kieperen, passerende brugpiepers tackelen, of een bleu klasgenootje zwaar overdreven imiteren: Tom (15) krijgt er een kick van, en maakt er goede sier mee bij z’n vrienden. De meeste ouders weten wel dat pesten op school nog steeds een groot probleem is. Maar dat hun kind een van de pesters kan zijn, daar is veel minder aandacht voor. Psycholoog en orthopedagoog Fina van de Pol-Drent vindt dat ouders zich daar meer bewust van moeten zijn. Dat zou veel pestgedrag kunnen voorkomen. 

Psycholoog en orthopedagoog Fina van de Pol-Drent 

“Het is overdreven om te zeggen dat elk kind een mogelijke pester is, hoewel in iedereen kwaad schuilt. Het heeft met veel factoren te maken, bijvoorbeeld de omgeving waarin het kind opgroeit. Soms wordt pesten thuis aangeleerd doordat ouders hun kind het verkeerde voorbeeld geven, doordat er thuis wordt gepest of negatief over andere mensen wordt gesproken. Het kan ook zijn dat het kind graag leider is en het pesten gebruikt om de leiding te krijgen.”

Waarom zijn wij als ouders snel geneigd om het pestgedrag van ons kind te ontkennen?

Vooral als ouders vroeger zelf gepest zijn, zijn ze erg bang dat het hun kind zal overkomen. Dat is logisch, omdat het zo’n impact heeft gehad. Maar het zorgt er ook voor dat ouders het vaak niet herkennen als hun kind andere kinderen pest. En als ze er wel achter komen, schamen ouders zich er vaak voor. Of ze zijn blij dat hun kind tenminste goed voor zichzelf opkomt. En ja, een kind mag natuurlijk voor zichzelf opkomen, maar dan wel met respect voor anderen.”

“We hebben een soort gat in ons denken. Dat ons kind ook dader kan zijn, komt vaak niet eens in ons op. We zijn vooral bang dat hem of haar iets overkomt, en dat is bepalend voor de manier waarop we naar het kind kijken en hoe de gesprekken gevoerd worden. Als het op school niet zo lekker gaat, vragen we wel of het kind wordt gepest, maar meestal niet of het zelf anderen pest, of dat er in de klas gepest wordt.

Hoe kunnen ouders pestgedrag van hun kind voorkomen?

Bløf zegt Ik STOP pesten nu!

“Je ziet het vaak thuis al: ook daar pesten broertjes en zusjes elkaar soms, al noemen we dat als ouders vaak ruzie. Het aanleren van sociale vaardigheden begint thuis: ‘Als je te hard mept, maak je het goed; dan zeg je sorry.’ Het is belangrijk om kinderen te leren respect te hebben voor de grenzen van de ander. Het kind moet zich thuis zelf ook veilig kunnen voelen. Al gaat het dan toch nog wel eens mis.

We zijn net kuddedieren

Al is je kind dan misschien geen pester, hij of zij kan wel een meeloper zijn, en daarmee de pester vrij spel geven. Fina: “Eigenlijk hebben we als mensen allemaal de neiging om meeloopgedrag te vertonen. We zijn net kuddedieren en passen ons vaak gemakkelijk aan de meerderheid aan. Als je in een klas zit waar gepest wordt en veel kinderen dat accepteren, hebben de meesten de neiging om dat ook te doen. Meelopers worden daarnaast vaak onder druk gezet door de pester om hem te steunen. Vaak is de reden van meelopen dan ook dat kinderen stoer willen doen, bijvoorbeeld vanuit angst om anders zelf gepest te worden.”

Hoe kun je dit gedrag doorbreken?

“Bespreek eens met je kind hoe het zou zijn als hij of zij zelf de dupe is van pesten. Of hoe je kind het zou vinden als hij zelf nooit mee zou mogen doen met voetballen. Zeker op jonge leeftijd kunnen kinderen zich daar nog moeilijk in verplaatsen. Duidelijke regels en afspraken zijn dus nodig. Stimuleer verder dat je kind contact met andere kinderen aangaat, bijvoorbeeld door eens iemand uit de klas mee te nemen die nooit door een ander wordt gevraagd. Het allerbelangrijkste is dat je je ervan bewust bent dat pesten altijd en overal gebeurt en dat je altijd een rol hebt: als pester, slachtoffer, meeloper of toeschouwer. Durf als ouders je rol onder ogen te zien en doe er iets mee.”

 

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► de Kennisbank

 

Wat doet pesten met een gezin?

Maar liefst 5 jaar. Zo lang ondergaat Leander de pesterijen van Thomas. Zijn ouders, broer en leraren wisten lange tijd van niets. Tot een vriend aan de alarmbel trok. Wat doet pesten met Leander en zijn gezin?

Door de ogen van Leander

Leander (10): “Ik ga best graag naar school, maar de middagpauze is lastig. Dan zoekt Thomas me op met een paar jongens van de klas. Daarom speel ik zo dicht mogelijk bij de juf. Maar zij kan niet alles zien, natuurlijk.

In de klas laat Thomas me meestal met rust. Hoewel, onlangs trok hij mijn broek naar beneden tijdens de turnles. Toen moest ik huilen. Papa zegt dat ik niet over me heen mag laten lopen. Maar ik durf niemand pijn te doen. Meestal vertel ik niemand over de pesterijen. Er verandert toch niets. En mama wordt er ook alleen maar verdrietig van.”

Meestal vertel ik niemand over de pesterijen. Er verandert toch niets

Leander - 10 jaar

Door de ogen van zijn broer

Mathijs (8): “Op de speelplaats hou ik Leander altijd in het oog. Soms zie ik hem spelen met zijn vrienden, soms zie ik de pestkoppen om hem heen draaien. Ze schelden hem uit, duwen hem tegen de muur, of gooien hem op de grond. Dan word ik woest.

Toch durf ik niet tussenbeide te komen, ik zit nog maar in het derde leerjaar. Maar ik vertel het ’s avonds wel altijd aan mama. Leander zegt vaak niet wat er gebeurd is. Maar zo kunnen de pesters natuurlijk hun gang blijven gaan. Ik denk soms dat hij het pesten al gewoon is.”

Ik weet niet hoe ik hem kan helpen

Papa Frank 

Door de ogen van zijn vader

Papa Frank: “Ik zie de jongens ’s avonds maar even. Daardoor duurde het lang voor ik de ernst van de situatie zag. Als ik hoorde dat Leander thuiskwam met een kapotte knie, zei ik dat hij zich maar beter moest verweren. Zijn kleine broer is een wildebras die zoiets nooit zou laten gebeuren.

Nu besef ik dat Leander een ander karakter heeft. Hij is gevoelig, en dat weten de pesters ook. Hij heeft te weinig zelfvertrouwen. In een pretpark loopt Mathijs meters voorop, terwijl Leander niet van onze zijde wijkt. Het klinkt erg, maar dat ergert me. Vooral omdat ik niet weet hoe ik hem kan helpen.”

Mijn hart brak toen ik hoorde hoe mijn zoon gepest werd

Mama Ellen 

Door de ogen van zijn moeder

Mama Ellen: “Sinds de kleuterklas al vertelt Leander over ruzies met dezelfde jongen. Maar hij heeft ook vrienden op school, dus maakten we ons weinig zorgen. Tot 3 jaar geleden een buurjongen zei dat Leander elke dag gepest werd. Hoe konden de leraren en wij zelf dat niet gezien hebben? Beetje bij beetje begon Leander te vertellen. Mijn hart brak wel duizend keer.

De school beloofde eraan te werken. Toch gingen we met Leander naar de psycholoog. Hij plaste nog in bed en was erg gevoelig: nu viel alles op zijn plaats. Hij krikte zijn zelfvertrouwen wat op, maar het blijft moeilijk. Want de pesterijen zijn minder, maar niet voorbij.

De juf zegt ‘dat ze erop letten’, maar in mijn ogen behandelt de school de pesterijen meer als ‘incidenten’. Ik zie dat Leander niet gelukkig is, maar van school veranderen wil hij niet.”

Wat nu?

Het gezin van Leander zit op een moeilijk punt. Het is belangrijk dat ze blijven praten met Leander, met elkaar en met de school. Er zijn verschillende hulplijnen waarop ze een beroep kunnen doen. Die vind je hier. Voor Ouders

 

Pesten of plagen?

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen, niet iedere keer dezelfde is aan de beurt. Plagen is ook meestal een tegen een en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. 

Bij pesten is de sfeer juist niet positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. Lees meer over plagen & pesten.

Je kind kan soms een pester zijn, zonder dat ze dit zelf willen! 

Zij hebben jouw hulp als ouder/opvoeder nodig om uit deze rol te kunnen stappen.

Je kan de pesters verdelen in 3 groepen

 1. De eerste groep zijn de kinderen die daadwerkelijk pesten. Dit zijn er meestal één of twee. Zij pesten vooral omdat ze zelf onzeker zijn. Als ze de aandacht op iemand anders kunnen richten ( in dit geval de gepeste) vallen hun eigen onzekerheden en tekortkomingen niet zo op. 
 2. De tweede groep bestaat uit de kinderen daaromheen, die meedoen met het pesten omdat ze bang zijn dat ze anders zelf worden gepest.
 3. De laatste groep is de zwijgende groep. Zij merken op dat iemand wordt gepest, maar doen er niets mee. 

 


Pesten: verbaal & fysiek

Je kind kan op veel manieren worden gepest: fysieke uitingen zoals slaan, schoppen, expres de bal tegen je hoofd krijgen of geduwd worden in de gang zijn daar voorbeelden van. Dit pestgedrag is nog redelijk makkelijk op te merken door een leerkracht of sportcoach. Andere vormen van pesten zoals uitschelden en persoonlijke spullen van iemand anders kapot maken zijn ook vormen van 'openlijk pestgedrag.'

Maar een andere, minder in het oog springende, vorm van pesten richt net zoveel schade aan. Hierbij kan je denken aan roddelen, uitlachen, buitensluiten en het negeren van het gepeste kind. Sinds steeds meer kinderen een mobiele telefoon of laptop hebben, zien we dat het pesten via social media ook sterk toeneemt.

“Het pestgedrag ging geleidelijk van kwaad tot erger. Haar beste vriendin speelde steeds meer met het nieuwe meisje en zij mocht niet meedoen. Later bleek dat ze over Julie roddelden door briefjes in de klas door te geven die 'toevallig' op haar tafel belandden. Daarin stond dat ze lelijk was en een rare piepstem had. Met gym werd ze altijd als laatste gekozen. Als ze bij andere vriendinnen uit de klas ging staan, liepen zij allemaal steevast weg zodat ze letterlijk alleen stond. De andere meisjes uit de klas waren ook bang voor het nieuwe meisje en deden alles om maar niet zelf gepest te worden.”

De gevolgen van pesten hebben veel invloed op het gepeste kind. Ook als het pesten inmiddels is gestopt heeft het zelfvertrouwen een flinke deuk opgelopen. Veel kinderen krijgen een laag zelfbeeld en willen het liefs onzichtbaar zijn. Dit gebrek aan zelfvertrouwen kan ook in de puberteit en zelfs als volwassene zorgen voor veel verdriet en onzekerheid.

‘Gevolgen van sociale uitsluiting en pesten zijn zichtbaar in de hersenen.’ Jongeren die lang gepest zijn, zijn bijvoorbeeld extra gevoelig voor uitsluiting. Het alarmsysteem in hun hersenen slaat eerder aan, zegt onderzoeker Geert-Jan Will van de Universiteit van Leiden. Een goede reden dus om de gevolgen van pesten niet te onderschatten. Onderzoek naar pesten laat keer op keer zien dat pesten slecht voor je is en dat mensen niet ‘harder’ worden van dit soort negatieve ervaringen, stelt Will. ‘Je krijgt geen eelt op je ziel door pesten. Nee, integendeel. Wanneer je herhaaldelijk en voortdurend door iemand met een hogere status wordt gepest dan maakt dat je alleen maar gevoeliger voor vergelijkbare situaties. Ik wil graag laten zien dat pesten een vorm van agressie is en geen normaal sociaal proces is wat er nu eenmaal bij hoort op school.’

Lees meer >> Sociale uitsluiting heeft een grote impact op de hersenen

 

Gevolgen van pesten

Op school kan een hele klas last hebben van pesten. Het leidt tot verstoring en afleiding en hindert daardoor het leren. Kinderen vinden op dagen waarop ze iemand gepest zien worden, school minder leuk. De sfeer in de klas wordt dan als negatief beleefd, zo blijkt uit onderzoek naar het ervaren van sociale veiligheid. Dat heeft ook tot gevolg dat de focus op de onderwijsprestaties niet optimaal zal zijn. Het zal ook moeilijk zijn om met de klas groepsopdrachten te maken omdat dit coöperatief gedrag en positieve samenwerking vereist. Pesten kan grote gevolgen hebben op het leven van de gepeste, maar ook op dat van de pester en omstanders.

Lees meer >>  gevolgen van pesten voor de gehele groep 

 

Belangrijkste verschillen tussen de manier waarop jongens en meisjes pesten?

quotes over pesten uit de Flair

 • Subtiel. Bij meisjes gebeurt het pesten vaak heel subtiel. Meestal gaat het om sociaal pestgedrag, bijvoorbeeld door roddels te verspreiden en anderen buiten te sluiten, in plaats van face-to-face pesten
 • Voorbedacht. Meisjes maken vaak vooraf al plannen om te pesten, terwijl jongens dit vaak op het moment zelf beslissen.
 • Psychologisch of emotioneel pesten. Bij jongens is pesten vaak fysiek. Soms pesten jongens om een gevecht uit te lokken en op die manier hun status te verhogen. Bij meisjes is het pestgedrag vaak langduriger en meer psychologisch (iemand kwetsen) dan fysiek
 • Jongens en meisjes. Meisjes kunnen gepest worden door jongens en meisjes, terwijl jongens vaak alleen door jongens worden gepest. 
  Als het pesten fysiek is, reageren ouders vaak heel snel. Bij meisjes is pesten vaak psychologisch en daardoor moeilijker te herkennen – maar het is net zo belangrijk om snel actie te ondernemen.

 

Hoe kun je pestgedrag bij je zoon/dochter doorbreken?

“Bespreek eens met je kind hoe het zou zijn als hij of zij zelf de dupe is van pesten. Of hoe je kind het zou vinden als hij zelf nooit mee zou mogen doen met voetballen. Zeker op jonge leeftijd kunnen kinderen zich daar nog moeilijk in verplaatsen. Duidelijke regels en afspraken zijn dus nodig.

Stimuleer verder dat je kind contact met andere kinderen aangaat, bijvoorbeeld door eens iemand uit de klas mee te nemen die nooit door een ander wordt gevraagd. Het allerbelangrijkste is dat je je ervan bewust bent dat pesten altijd en overal gebeurt en dat je altijd een rol hebt: als pester, slachtoffer, meeloper of toeschouwer. Durf als ouders je rol onder ogen te zien en doe er iets mee.”
 

Praat erover als je gepest wordtPraten over pesten is super moeilijk RTL Nieuws

Wanneer er niet wordt voldaan aan één of meerdere van deze criteria kan er sprake zijn van plagen of ruzie. Dat is echt iets anders dan pesten, maar het verschil is niet altijd in één oogopslag te zien. Door alert te zijn op signalen en deze goed te interpreteren kan onderwijspersoneel beter inschatten of het gaat om pesten.

► Klik op afbeelding voor de video of klik hier ♦

Weet 1 ding: Als je gepest wordt dan is dit NOOIT jouw schuld!

Ook pestkoppen profiteren ervan als jij niemand iets durft te vertellen. Hierdoor durven zij dan weer door te gaan, ze weten dat ze dan toch niet geconfronteerd worden met hun gedrag. In feite maken wij het met name voor de pestkoppen makkelijk door hier niet over te praten en wij maken het voor ons zelf moeilijker. 

Zie ook onderstaande video, klik op de afbeelding of klik hier 

Kies iemand die je vertrouwt om mee te praten. Dit kan een leidinggevende zijn op je werk, een leerkracht op school, of een trainer bij je sportvereniging. Zoek dan samen naar oplossingen. Wil je praten of chatten of pesten? Klik dan hier om te kijken waar je terecht kunt. 

Als je gepest wordt dan is het ontzettend belangrijk om hierover te praten. Hier zijn een aantal redenen voor. Als eerste is het belangrijk dat jij je hart kunt luchten. Door het met iemand te bespreken kom je misschien ook wel tot ideeën of oplossingen. Daarnaast voorkom je dat deze ervaringen in jouw lichaam vast blijven zitten en dat dit jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen aan tast.

 

 

Adviezen rondom pesten op school

Tip voor het gesprek met de meester, juf of mentor:

Als je op een goede manier in gesprek wil gaan met de leerkracht van je zoon of dochter dan kan je het beste de leraar als partner zien en behandelen. Jullie willen immers samen dat er een oplossing komt zodat het pesten uiteindelijk stopt. Om vanuit de confrontatie het gesprek aan te gaan leidt vaak alleen maar tot frustratie bij beide partijen. Ga ervan uit dat ook de leerkracht wil dat jouw kind zich veilig voelt op school en dat hij/zij er ook niet blij mee is om te horen als er gepest wordt in de klas. Vergeet niet dat het meeste pestgedrag stiekem plaatsvindt, uit het zicht van de leerkrachten.

„Vertel de leerkracht of de mentor over de signalen en vraag of hij of zij heeft gezien dat er gepest wordt. Een probleem is dat leerkrachten dat vaak niet doorhebben; ze weten er weinig van, kennen de signalen niet. Andere kinderen uit de klas weten het wel, maar zij vertellen het niet, uit angst voor verklikker te worden uitgemaakt.”

Tips voor het gesprek met school

Hulp binnen de school

Ga in eerste instantie in gesprek met de leerkracht van uw kind: herkent de leerkracht het pestprobleem? Hoe kijkt hij/zij er tegenaan? Ziet de leerkracht dat uw kind niet gelukkig is op school en zich niet veilig voelt? Vertaalt dit zich naar de schoolresultaten? Wat kan de leerkracht doen om de sociale situatie van uw kind en de gehele klas te verbeteren? Is het mogelijk om met een anti-pest-programma de sociale veiligheid van kinderen te vergroten? 
Mocht u bij de leerkracht geen gehoor vinden dan kunt u achtereenvolgens binnen school terecht bij:

 • Het aanspreekpunt voor pesten
 • De mentor van uw kind
 • Vertrouwenspersoon
 • De zorgcoördinator

Hulp buiten de school

 • Sommige scholen hebben een externe vertrouwenspersoon. Deze persoon is niet werkzaam voor de school, maar kent de school wel goed. U kunt hier in vertrouwen uw verhaal doen en samen kijken hoe u de school kunt bewegen om actie te ondernemen. In de schoolgids vindt u informatie over de externe vertrouwenspersoon.
 • Praat met de jeugd- of schoolarts van de school. Zeker wanneer uw kind lichamelijke klachten heeft van het fysieke pesten of de stress is het belangrijk om ook de arts te betrekken.
 • Als de situatie uit de hand dreigt te lopen kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie.
 • Komt uw kind thuis te zitten vanwege het pesten? Of heeft u heel veel moeite om uw kind nog naar school te krijgen? Dan kunt u ook contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Deze werkt voor de gemeente waar u woont en kan helpen om de schade van het pesten te beperken door met scholen en instanties in gesprek te gaan. Zie ook dit overzicht voor de stappen die ouders kunnen zetten als het niet goed gaat met hun kind op school.
 • U kunt contact opnemen met de Kinderombudsman.
 • U kunt bij de huisarts terecht voor hulp. Deze kan extra zorg inschakelen voor uw kind als dat nodig is.

Als jouw kind gepest wordt

Klik op bovenstaande afbeelding om de video te bekijken of kliik hier

 

Als het niet goed loopt

Als de school niets of te weinig doet, dan kunt u verschillende dingen doen:

 • Bent u het niet eens met de manier waarop de school het beleid rondom pesten heeft ingericht? Dan kunt u daarover contact opnemen met de diegene die het pestbeleid op school coördineert.
 • Ook kunt u contact opnemen met de ouders in de medezeggenschapsraad (MR), zij hebben instemmingsrecht op het veiligheidsbeleid van de school en zijn daar dus nauw bij betrokken.
 • Komt u er met de school niet uit dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de school, deze hoort in de schoolgids te staan. Meestal komt u dan eerst terecht bij het bestuur van de school. U kunt ook een klacht indienen bij een onafhankelijke -landelijke- klachtencommissie.
 • De vertrouwenspersoon werkt in opdracht van het schoolbestuur en is getraind in het onafhankelijk omgaan met mogelijke problemen. Aan een school zijn meestal één of meerdere vertrouwenspersonen verbonden. Deze kan intern (binnen de school) of extern (onafhankelijk) werken.
 • Ouders kunnen ook een melding doen bij de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie bekijkt of de school de zorgplicht voor de sociale veiligheid van leerlingen goed uitvoert. De Onderwijsinspectie bekijkt op welke manier de school de veiligheid in de gaten houdt en welke maatregelen de school neemt om de veiligheid te verbeteren. Ook gaat de Onderwijsinspectie  het gesprek met de school aan over de uitkomsten van onderzoeken over de veiligheid op school. Als de situatie herhaaldelijk niet verbetert, doet de inspectie nader onderzoek en kunnen sancties volgen.
 • Bij fysiek geweld kan een aangifte worden gedaan bij de politie.

 

 

Pesten op social media & online = Cyberpesten = Online Pesten 

Video Stickers op What's app leuk maar je kunt er ook mee pesten NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om de video te bekijken ► of  klik hier ♦ 

TIP! Hoe kan je problemen op social media melden (Facebook, Twitter, YouTube, Google, Skype, Whatsapp, Instagram)?

Bekijk hier de handleidingen van Helpwanted.nl. Zie ook deze tips wat je kan doen als je online wordt gepest.

Online pesten voelt veilig voor de dader omdat niemand het kan zien (lees meer profielen bij cyberpesten). Dit maakt het voor velen aantrekkelijk om op deze manier te pesten. De dader blijft anoniem en hoeft het slachtoffer niet in de ogen te kijken. Eigenlijk is het de meest laffe manier van pesten. Online zijn er vele valse profielen, lees hier meer over hoe je een vals profiel kan ontmaskeren.

 

Kinderen vaak uitgescholden en bedreigd op YouTube NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om video te bekijken ► of klik hier ♦Vormen - Soorten en Voorbeelden Online Pesten - Cyberpesten 

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers de ervaring pijnlijker vinden wanneer er een groot publiek bij betrokken is. Ook de vorm van de boodschap kan de impact bepalen: voor jongeren zijn foto’s en filmpjes vaak kwetsender dan gemene uitspraken. Het online pesten (cyberpesten) kan echt op heel veel manieren gebeuren Online Pesten (cyberpesten) is pesten op het internet. Om deze reden hebben wij een opsomming met links gemaakt zodat je snel kan navigeren naar de informatie waar jij naar op zoek bent.

Staat jouw onderwerp hier niet tussen, dan valt het hoogstwaarschijnlijk onder 'Cybercrime' - navigeer naar Cybercrime

Vormen van online pesten - cyberpesten

 

Algemene informatie over Online Pesten - Cyberpesten

Confronterende video 'Zo ziet online pesten er in het echte leven uit'

Wat is Online Pesten |  Advies voor slachtoffers van cyberpesten | Afspraken maken gedrag online | Blokkeren online haters tips | Feiten & Cijfers | Campagne reageer Lief or Leave Cybercrime | Definitie | Ervaar de gevolgen van cyberpesten in 360° video | Gevolgen voor online pestkop | Gevolgen omstander | Gevolgen slachtoffer  | Grijp in als je pesten ziet | Ik word gepest  Ik heb hulp nodig met online pesten | Ingrijpen als omstander | Kennisbank | Lesmaterialen) | Manieren & Voorbeelden Online pesten | Nettiquette: hoe hoor je je te gedragen op social media | Online haat | Onlne Pesten niet altijd zichtbaar | Online Shaming | Profiel Online pestkop Profiel Omstanders | Profiel Slachtoffer | Privacygidsen | Redenen pester om online te pesten (cyberpesten) | Rollen | Social media | Soorten, Vormen & Voorbeeld online pesten | Tips tegen Pesten  | Verschillen online & offline pesten | Voorlichtingen | Waarom beginnen jongeren met online pesten | Wat doe je als je online gepest wordt | Wist je dit over online pestkoppen 

 

 1. Uitsluiten Een Whatsappgroep voor de hele klas, behalve die ene leerling. Deze subtiele vormvan cyberpesten kan grote gevolgen hebben. Want als zijn klasgenoten een grappig filmpje delen, kan die leerling de volgende dag niet meepraten. Gebeurt dit keer op keer, dan raakt hij geïsoleerd.

 2. Beledigen ‘Vet varken! Als ik jouw kop had, kwam ik nooit meer buiten.’ In een berichtje of als reactie op een post, typen leerlingen soms dingen die ze niet luidop durven zeggen. Die online pesterijen komen hard aan.

 3. Vernielen Pesters stelen sneakers of gooien huiswerk in een plas. Ook online kunnen ze spullen beschadigen, bijvoorbeeld door hun klasgenoot een virus te sturen. Of door zijn social media account te hacken en het wachtwoord te veranderen, zodat hij niet meer kan inloggen. Dit hindert de leerling in zijn sociale contacten.

 4. Nadoen Vaak blijft cyberpesten niet bij een ander wachtwoord. Leerlingen die inloggen op het account van een klasgenoot, maken hem belachelijk. Ze posten foute grappen, versturen gemene berichtjes of wijzigen de profielfoto. Of ze maken een nepaccount aan in naam van hun klasgenoot, waarmee ze valse informatie verspreiden.

 5. Te kijk zetten Via Snapchat is een pikante foto snel verstuurd. ‘Hij staat maar 10 seconden online’, redeneren tieners. Tot iemand een screenshot van die foto doorstuurt naar de hele klas. Die het weer doorsturen… Wanneer dat gepaard gaat met beledigende teksten (‘slet’, ‘hoer’) spreken we van ‘slut-shaming’.

 6. Bedreigen Zo’n foto kan uiteraard ook in scène gezet zijn: met Photoshop plak je gemakkelijk het hoofd van een klasgenoot op een pornoster. Het verspreiden van foto’s (of video’s, bijvoorbeeld een filmpje waarin een leerling in elkaar geslagen wordt) is lastig te stoppen, want deze vorm van cyberpesten gebeurt razendsnel. Als de pester en zijn vrienden de foto’s offline halen, kunnen ze al in handen van totale onbekenden zijn. ‘Morgen na school wachten we je op en slaan je in elkaar!’ Zo’n bericht versturen, kan gemakkelijk anoniem. Via feedbackapps als Ask.fm, Sayat.me en Sarahah, maar een nepaccount is ook gauw gemaakt.​

 

"Zorgen over online pesten nu kinderen thuis zitten" NOS Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om video te bekijken ► of klik hier ♦

 

Zie ook onze video's in onze afspeellijst Voor Ouders op YouTube met tips​

Bronnen RTL Nieuws, Editie NL, Kidsweek NJI, EO Visie, EOS, JM Ouders, Klasse