Kindermishandeling en huiselijk geweldKindermishandeling | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

IJzersterke video van Jeroen en Sander van de Ven tegen Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling, een beladen onderwerp waar nog steeds een behoorlijke taboe omheen hangt. Want hoe maak je dit bespreekbaar? En kan het in veel gevallen het probleem voor het kind niet groter maken?

Sander Van de Ven en Jeroen Van de Ven hebben een jeugd gehad die je niemand wil toewensen. Een jeugd die bestond uit zware mishandeling, fysieke- en emotionele verwaarlozing. Dit heeft tot hun zestiende levensjaar geduurd. Jeroen durft dan ook wel met volle overtuiging te zeggen dat zij hadden gewild dat hier veel meer aandacht voor was, zodat zij dit ook eerder durfden aan te geven.
 
Super veel respect Jeroen en Sander, keep up the good work  www.jerren.nl
 
 
Dit soort campagnes steun ik met alle liefde. En het is in deze bizarre tijden belangrijker dan ooit om dit te doen!
Heb je vermoedens van kindermishandeling?
Twijfel niet maar kom in actie! Bel 0800 2000 of chat via de website veiligthuis.nl. Het is gratis en anoniem.
 
 
Thomas Cammaert
 

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen en volwassenen die schade door kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf?

De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2018) vormt de professionele norm voor artsen. 

De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is na publicatie op 22 november 2018 verplicht voor artsen. Vanaf 1 januari 2019 is het hierin opgenomen afwegingskader door VWS wettelijk verplicht. 

In 2018 hebben gefaseerd enkele belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die aan de basis liggen van de herziening van de KNMG-meldcode uit 2015. Voor de zomer heeft Cluster 2 artsencoalitie (medische sector), in opdracht van het ministerie van VWS, een afwegingskader ontwikkeld met drie belangrijke professionele normen en vijf afwegingsvragen in stap 5 van de KNMG-meldcode. Dit cluster bestond uit KNMG, AJN, LHV, NHG, NVK, NVSHA, NVvP, VVAK, NVKG, en KNMT en als meelezers InEen, NVvH, NVKC kinderchirurgie, NVT, FMG en Verenso. 

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe KNMG-meldcode op een rij:

  • Stap 5 van het stappenplan bevat nu het afwegingskader 

  • De onderdelen kindermishandeling en volwassenengeweld zijn samengevoegd tot één geheel. Daardoor kent de meldcode nog maar één stappenplan, voor zowel kindermishandeling als huiselijk geweld

  • In stap 4 van het stappenplan staat een striktere uitleg van de juridische mogelijkheden om vóór een melding te overleggen met andere betrokken professionals 

  • In stap 2 is voor het (verplicht) advies bij Veilig Thuis, een voorkeur opgenomen om advies bij de vertrouwensarts te vragen. 

  • Naast de (wettelijk verplichte) kindcheck is er in stap 1 nu ook een mantelzorgverleningscheck opgenomen. Deze is ontleend aan de nieuwe Richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein, NVKG, november 2018.

Bijzondere doelgroepen en typen geweld

In de nieuwe meldcode is er ook extra aandacht voor bijzondere vormen van geweld, zoals mensenhandel en ouderenmishandeling. Vijftig zorg- en welzijnsorganisaties hebben hun krachten gebundeld en factsheetsontwikkeld voor professionals om bijzondere typen geweld te herkennen. De factsheets geven informatie over het type geweld, belangrijke risicofactoren en signalen, tips voor bij het doorlopen van het stappenplan van de meldcode, cijfers en verwijsmogelijkheden. De factsheets zijn te downloaden via huiselijkgeweld.nl/vormen.

Extra handvatten om adequaat te handelen

De zogeheten opfrismodules zijn gratis, online en zoveel mogelijk op maat gemaakt. Zo is er onder andere een aparte module voor huisartsen, spoedeisende hulpartsen, psychiaters en kinderartsen. Artsen oefenen aan de hand van realistische praktijkverhalen welke stappen ze vanuit de meldcode doorlopen.

De KNMG wil de kennis van (aankomende) artsen vergroten zodat zij adequaat kunnen handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. De KNMG-handreiking Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld geeft wetenschappelijke verenigingen, opleiders en aios handvatten om de competenties aan te leren, de lacunes in hun competenties te identificeren en zich waar nodig extra te (laten) scholen. 

E-learning

De vervolgcursus Huiselijk geweld tegen volwassenen (KNMG, Augeo Foundation, LHV en InEen) besteedt aandacht aan de kindcheck. De e-learning is geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen en sociaal geneeskundigen. 


 

 

Doelgroep: 
Professionals
Pesten op het werk
Ouders

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):