Onderzoek Een psycho-educatieve interventie voor leerkrachten over preventie van pestgedrag onder middelbare scholieren 2022 | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Een psycho-educatieve interventie voor leerkrachten over preventie van pestgedrag onder middelbare scholieren 2022

Pesten wordt gewoonlijk gedefinieerd als opzettelijk agressief gedrag, dat gedurende lange tijd wordt herhaald, en waarbij sprake is van een machtsevenwicht. Het kan negatieve effecten hebben op de fysieke en psychologische gezondheid van kinderen en kan zelfs escaleren tot de tragedie van zelfmoord.

- Nederlandse vertaling via Google translate - 

Achtergrond: Pesten onder leeftijdsgenoten op scholen is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid dat bijdraagt tot ongezonde resultaten voor degenen die pesten of worden gepest.
Doel: Het doel van het onderzoek is om het effect te evalueren van een psycho-educatieve interventie voor leraren op het voorkomen van pestgedrag bij middelbare scholieren.
Resultaten: De huidige studie laat zien dat er een hoge statistische significantie is tussen de totale interventie met betrekking tot pesten op school en de totale perceptie van pesten na psycho-educatieve interventie.
Conclusies: Het is belangrijk dat leraren van tijd tot tijd een psycho-educatieve interventie krijgen om hen te helpen leerlingen te leren hoe ze hun problemen kunnen oplossen die mogelijk negatief of passief gedrag kunnen ombuigen naar positieve probleemoplossende en leiderschapsvaardigheden.

Discussie
Pesten is een publiek probleem dat zich binnen het schoolterrein en in de grotere sociale omgeving buiten school voordoet. Effectieve interventies waarbij de hele schoolgemeenschap betrokken is, zijn belangrijk om pesten onder scholieren onder controle te houden, dus deze studie was gericht op het evalueren van het effect van een psycho-educatieve interventie voor een leraar op de preventie van pestgedrag onder middelbare scholieren.
In overeenstemming met sociaal-demografische factoren. Volgens de bevindingen was meer dan de helft van de onderzoeksvrijwilligers tussen de 30 en 50 jaar oud, en een derde van hen had werkervaring variërend van 5 tot 10 jaar. Deze ontdekking zou kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de vraag naar middelbare scholen laag is, terwijl het aantal pas afgestudeerden laag is. Dit resultaat is in lijn met de bevindingen van een studie uitgevoerd door Shalabi [11] die ontdekte dat de gemiddelde leeftijd van de leraren 32 jaar oud was. Hun jarenlange onderwijservaring varieert van gemiddeld 2 tot 6 jaar. Bovendien onthulden de bevindingen van de huidige studie dat mannen vaker voorkwamen als primaire werknemers, goed voor ongeveer driekwart van de bestudeerde leraren. Deze conclusie kan worden toegeschreven aan de wens van de huidige jongens op de middelbare school dat leraren met hen omgaan tijdens hun adolescentiejaren. Bovendien had een tiende van de bestudeerde onderwerpen een master- of doctoraatstitel. Deze bevinding kan te maken hebben met het feit dat de werkdruk en verantwoordelijkheden van de meeste leraren hen ervan weerhouden hun studie na hun afstuderen af ​​te maken, wat tijd, geld en moeite kost. Dit resultaat is in tegenspraak met de bevindingen van onderzoek uitgevoerd door Lyndsay et al. [12] die vonden dat 70% vrouw was en 30% van hen was man.

Volgens de bevindingen van deze studie ontving twee vijfde van de instructeurs een soort psycho-educatieve interventie, zowel binnen als buiten school, om pesten het hoofd te bieden. De onderzoekers zijn van mening dat leraren van tijd tot tijd psycho-educatieve interventies moeten ondergaan om hen te helpen leerlingen te leren problemen op te lossen en passief gedrag om te buigen naar constructieve probleemoplossing. Dat is juist. Veenstra et al. [13] ontdekte dat leraren het erover eens waren dat hun school adequate professionele training biedt over het voorkomen van pesten. Aan de andere kant verduidelijkte Shalabi [14] dat de leraren zeiden dat er geen training was over pesten op school. De bevindingen verduidelijkten dat de incidenten van pesten (fysiek of sociaal of verbaal) op school vorige maand iets meer dan een derde waren, minder dan drie keer gerapporteerd, dat is het eens met Valerie [15] die de frequentie van pesten tijdens het schooljaar rapporteerde onder leerlingen van 12-18 jaar die aangaven één tot twee keer per jaar gepest te worden op school 66,8.
De bevindingen laten zien dat meer dan de helft van de leraren de indicatoren van pesten niet opmerkt vóór een psycho-educatieve interventie, maar de meeste daarna wel. In dezelfde geest heeft onderzoek uitgevoerd in Saoedi-Arabië door Mobarki et al. [16] toonde aan dat de leraren de signalen van pesten heel goed kennen, vooral verbaal pesten.
Volgens de bevindingen van het onderzoek zegt meer dan de helft van de deelnemers dat pesten een gematigd probleem is op hun school, terwijl een kwart denkt dat het een groot probleem is. Dat kan zijn omdat, zoals de professoren hebben aangegeven, school van cruciaal belang is bij het verminderen van pesten, waar ik het mee eens ben [17]. De meeste instructeurs verklaarden dat pesten onder tieners een zeer ernstig probleem is op scholen, volgens degenen die de perspectieven van leraren gaven op pestgedrag op school onder adolescenten.

Het is van cruciaal belang om de oorsprong van pesten te herkennen en te begrijpen om pesten in het algemeen te begrijpen. Volgens de bevindingen van de huidige studie zijn de meest voorkomende pestgedrag op school zijn niet weten hoe signalen van pesten te herkennen, niet voorbereid zijn op pestgedrag en pesten op andere plaatsen dan het klaslokaal, zoals de kantine of de bus. In dezelfde geest werd een onderzoek naar Jizan uitgevoerd door Mobarki et al. [16]. Leraren waren van mening dat pesten plaatsvond als er een gebrek aan toezicht en/of overbevolking was in gebieden zoals de schoolbus en de speelplaats, waar ze het niet konden observeren.
Wat betreft de percepties van leerkrachten over het belang van het opnemen van pestpreventie in het schoolcurriculum en het vergroten van het bewustzijn van een psycho-educatieve interventie voor leerlingen en het trainen van hen in argumentatiecontrole en pestpreventieactiviteiten, blijkt uit de bevindingen van dit onderzoek dat bijna driekwart van de leraren gelooft sterk in het belang van het opnemen van pestpreventie in het schoolcurriculum en het vergroten van het bewustzijn van een psycho-educatieve interventie voor leerlingen en het trainen van hen in argumentatiebeheersing en pestpreventie-activiteiten. Dit was het resultaat. Mohammed et al. [19] vermeldde dat leraren verklaarden dat het delen van hen in verschillende activiteiten en het trainen van hen in het beheersen van agressief gedrag en het versterken van het positieve gedrag van pestende leerlingen tussen de school en het gezin belangrijke dingen zijn om pestgedrag onder schoolkinderen te minimaliseren. Bovendien ontdekte het huidige onderzoek dat leraren de noodzaak benadrukken om professionele schoolverpleegkundigen en/of begeleiders bij de hand te hebben om pesten aan te pakken en een gezonde schoolomgeving te behouden. Evenzo heeft onderzoek uitgevoerd in Saoedi-Arabië naar de perceptie van instructeurs van pesten door Mobarki et al. [16] rapporteerde dat de leraren het belang inzagen van de aanwezigheid van gespecialiseerde mensen zoals schoolverpleegkundigen om met studenten om te gaan en informatie te geven en een programma ter preventie van pesten voor leraren en studenten uit te voeren.
conclusies
Gezien de bevindingen van het huidige onderzoek, kan worden gesteld dat uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat een kwart van de instructeurs vindt dat pesten een groot probleem is op hun school. Bovendien, na een psycho-educatieve interventie, verbeteren de percepties van instructeurs van pestgedrag en worden ze gunstiger.
Bovendien was hun interventie in het omgaan met pestgedrag op school slecht voorafgaand aan een psycho-educatieve interventie, maar bijna allemaal hadden ze gunstige resultaten na een psycho-educatieve interventie, met statistisch significante verschillen tussen pre- en post-interventie. Dientengevolge zouden leraren van tijd tot tijd psycho-educatieve ondersteuning moeten krijgen om hen te helpen leerlingen te leren hoe ze met problemen moeten omgaan en negatief gedrag tot constructieve probleemoplossende en leiderschapsvaardigheden.

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt het volgende aanbevolen:
– Blijft pesten onderzoeken en ontwikkel een uitgebreid en langdurig pestpreventieprogramma voor middelbare scholieren
– Meer empirisch onderzoek naar pesten in Egypte, op alle niveaus van de samenleving, niet alleen op scholen
– Adequate beschikbaarheid en opleiding van schoolverpleegkundigen en counselors om de gezondheidsomgeving van de school te verbeteren en de psychologische statistieken van kinderen te ondersteunen

Download volledige rapport Een psycho-educatieve interventie voor leerkrachten over preventie van pestgedrag onder middelbare scholieren 2022 (Engels)

 

Bullying is commonly defined as intentionally aggressive behavior, repeated for a long time, and involves an imbal- ance of power. It can have negative effects on children’s physical and psychological health and can even escalate to the tragedy of suicide.

findings of a study conducted by Shalabi [11] who dis- covered that the average age of the teachers was 32 years old. Their years of teaching experience range from 2 to 6 years on average. Furthermore, the current study’s find- ings revealed that males were more common as primary workers, accounting for roughly three-quarters of the teachers studied. This conclusion could be attributed to the present boys’ secondary school’s desire for teachers to deal with them during their adolescent years. Moreo- ver, a tenth of the topics studied had a master’s or doc- toral degree. This finding could be related to the fact that most teachers’ workloads, and responsibilities prevent them from finishing their studies after graduation, which requires time, money, and effort. This result contradicts the findings of research conducted by Lyndsay et al. [12] who found 70% were females and 30% of them were male.

According to the findings of this study, two-fifths of instructors received some type of psychoeducational intervention, either inside or outside of school, to cope with bullying. The researchers believe that teachers should undergo psychoeducational interventions from time to time to assist them in teaching pupils how to solve problems and redirect passive behaviors toward constructive problem-solving. That is correct. Veenstra et al. [13] found that teachers agreed that their school provides adequate professional training on bullying pre- vention. On the other hand, Shalabi [14] clarified that the teachers mentioned that there was no training about bul- lying in school. The findings clarified that the incidents of bullying (physical or social or verbal) at school last month were slightly more than one-third was less than three-time reported that agrees with Valerie [15] who reported the frequency of bullying during the school year among students ages 12–18 who reported being bullied at school 66.8 once and twice per year.

The findings show that more than half of teachers do not notice the indicators of bullying before a psychoe- ducational intervention, but most of them do thereafter. In a similar vein, research conducted in Saudi Arabia by Mobarki et al. [16] showed that the teachers know the bullying signs very well especially verbal bullying.

According to the study’s findings, more than half of the participants say bullying is a moderate problem at their school, while one-quarter believe it is a major problem. That could be because, as the professors have indicated, school is critical in reducing bullying, which I agree with [17]. Most instructors stated that bullying among teens is a very high degree problem in schools, according to those who gave teachers’ perspectives on school bullying behavior among adolescents.

It is critical to recognize and comprehend the origins of bullying to comprehend bullying in general. According to the findings of the current study, the most common 

causes of bullying behavior among pupils were fam- ily breakup, parents’ education, and family economic position, as well as media/internet and peer group, both before and after a psychoeducational intervention. These findings are backed up by findings from a study conducted in Egypt. Farahat [10] found that students’ socioeconomic states and their family characteristics are influencing on similarly that behavior. Similarly, a study was done in Palestine by Mohamod et al. [19] who reported the most causes among school children were a breakdown of the family, parents’ culture, and education, while our findings reported that the fewer causes of bul- lying were the strong personality of bullies and the weak relationship between school and family.

In terms of teachers’ perceptions of bullying, the study found that one-quarter of subjects agreed that bullies are evil by nature before a psychoeducational interven- tion, but after a psychoeducational intervention, more than two-fifths of them reject this idea; additionally, the teachers strongly agreed that bullying can have a seri- ous impact on children’s development. The research is carried out by Antonopoulos [18] who did an analysis of teachers’ perceptions of bullying at school and found that the teachers mentioned that some children because of their developmental stage might act in a way that seems aggressive and act by bullying.

In terms of bullying intervention, the current findings revealed that before a psychoeducational intervention, more than half of the subjects believed that intervention referred to a school counselor or social worker, but after a psychoeducational intervention, more than four-fifths of them believe that intervention relates to a school co- counselor social worker. This outcome is in line with the findings of a study of Shelbi [11] mentioning teachers considered that their role in intervening was more essen- tial than that of parents and social workers, according to the researchers, and the results showed that teachers agreed that school plays an important role in eliminating bullying.

Furthermore, teachers disagreed when asked if bully- ing was not a problem in Egypt. Lastly, teachers strongly agreed that bullying can have a serious impact on chil- dren’s development.

The current findings revealed that there is a high level of statistical significance between total bullying interven- tion at school and total bullying perceptions following a psychoeducational intervention. Furthermore, there is a strong correlation between total levels of perceived dif- ficulties in dealing with bullying at school and total bul- lying perceptions after a psychoeducational intervention.

Regarding the barriers we are facing, the teachers in dealing with bullying behavior at school, teachers said the most common difficulties they face in dealing with 

bullying behavior at school are not knowing how to spot the indications of bullying, not being prepared to deal with bullying conduct, and bullying occurring in places other than the classroom, such as the cafeteria or the bus. In a similar vein, a study on Jizan was conducted by Mobarki et al. [16]. Teachers believed that bullying hap- pened when there was a lack of monitoring and/or over- crowding in areas such as the school bus and playground, where they could not observe it.

In terms of teachers’ perceptions of the importance of including bullying prevention in the school curriculum and raising awareness of a psychoeducational interven- tion for students and training them in argument control and bullying prevention activities, the findings of this study reveal that nearly three-quarters of teachers hold a strong belief in the importance of including bullying prevention in the school curriculum and raising aware- ness of a psychoeducational intervention for students and training them in argument control and bullying pre- vention activities. This was the result. Mohamod et al. [19] mentioned that teachers stated that sharing them in different activities and training them about control- ling aggressive behavior and strengthening the positive behavior of bullies students between the school and fam- ily are key things to minimize bullying behavior among school children. In addition, the current study discovered that teachers emphasize the necessity of having profes- sional school nurses and/or counselors on hand to deal with bullying and maintain a healthy school environ- ment. Similarly, research conducted in Saudi Arabia on instructors’ perceptions of bullying by Mobarki et al. [16] reported that the teachers perceived the importance of the presence of specialized people such as school nurses to deal with students and give information and imple- ment a program of bullying prevention for teachers and students.

Conclusions

Considering the current study’s findings, it can be stated that the study’s findings revealed that a quarter of instructors believe bullying is a big problem at their school. Furthermore, after a psychoeducational inter- vention, instructors’ perceptions of bullying conduct improve and become more favorable.

Furthermore, their intervention in dealing with bully- ing behavior at school was poor prior to a psychoeduca- tional intervention, but almost all of them had favorable outcomes after a psychoeducational intervention, with statistically significant differences between pre- and post- intervention. As a result, teachers should obtain psych- oeducational support from time to time to assist them in teaching students how to handle problems and divert negative behaviors to constructive problem-solving and leadership abilities.

Recommendations

Based on the results of this study, the following are recommended:

  • –  Continues to research bullying and develops a com- prehensive and long-term bullying prevention pro- gram for high school kids

  • –  More empirical research on bullying in Egypt, at all levels of society, not just schools

  • –  Adequate availability and training of school nurses and counselors to improve the school’s health envi- ronment and support kids’ psychological statistics

Background: Bullying among peers in schools is a significant public health problem that contributes to unhealthy outcomes for those who bully or are bullied.

Aim: The aim of the study is to evaluate the effect of a psychoeducational intervention for teachers about bullying behavior prevention among secondary school students.

Results: The present study shows that there is highly statistical significance between total intervention regarding bullying at school and total bullying perceptions post‐psychoeducational intervention.

Conclusions: It is important for teachers to receive a psychoeducational intervention from time to time to help them teach students how to solve their problems that can redirect potentially negative or passive behaviors to positive problem‐solving and leadership skills.

Discussion

Bullying is a public problem that occurs inside school grounds and in the greater social environment outside of school. Effective interventions involving the entire school community are important to control bullying among school students, so this study aimed to evaluate the effect of a psychoeducational intervention for a teacher on bullying behavior prevention among secondary school students.

In accordance with socio-demographic factors. According to the findings, more than half of the study volunteers were between the ages of 30 and 50, and a third of them had work experience ranging from 5 to 10 years. This discovery could be attributable to the fact that secondary school demand is low, even though the num- ber of new graduates is low. This result is in line with the

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco