Pesten | Kenniscentrum | Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Pesten | Kenniscentrum Stop Pesten Nu

Definitie pestenCesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu!

Een vaak gebruikte definitie van pesten komt van Dan Olweus (1993, o.a. in Veenstra, 2005): ‘Iemand wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’. Deze definitie is door verschillende bronnen aangevuld met de volgende criteria:

 • er is sprake van een negatieve bedoeling;
 • de negatieve handelingen zijn structureel en tegen dezelfde persoon gericht;
 • er is sprake van machtsongelijkheid. Pesters staan hoger in de sociale groepshiërarchie en/of hebben meer medestanders dan de gepeste.

 

Pesten creëert een onveilige sfeer in de groep (organisatie, vereniging, school, klas, team of afdeling), die het werk-, leer- & sportklimaat op een negatieve wijze aantast.

 

 

 

Heb je haast?  Navigeer dan snel naar de paginalink van jouw interesse

Geen haast? Scroll dan rustig naar beneden op deze pagina, lees de informatie, bekijk de video's en tips. 

Per doelgroep

Werkgevers | Werknemers | Scholen | Sport | Kinderen & Jongeren | Ouders & Opvoeders  | Bejaardentehuizen 

 

► Individuele hulp, deze organisaties kunnen je helpen ► Ik word gepest - Wat kan ik doen  ► vragen over pesten  ► vragen over online pesten

 

Adviezen om in te grijpen bij pesten  | Definitie Pesten | Downloadcentrum | Feiten & Cijfers | Gevolgen | Kennisbank | Landelijke Dag tegen Pesten | ​Lesideëen | Misverstanden | Kenniscentrum Online Pesten Cyberpesten | Kenniscentrum Pesten | Plagen & Pesten | Pesten aanpakken complex probleem | Rollen | Tips tegen Pesten  | Voorlichtingen | Vormen | Wat doe jij als je ziet dat iemand gepest wordt | Week tegen Pesten

 

 

 

 

Het beste tegengif bij pesten Foto: Ferry Somogyi zegt Ik STOP pesten nu!

Een goede sfeer in de groep, klas, team is het beste tegengif. Het is wel cruciaal hierbij dat je eerst "de angel' (het pijnpunt) eruit haalt, door te zorgen dat iedereen in de groep/klas/het team 'pesten kan herkennen' (doordat zij inzichten hebben verkregen: verschil tussen plagen & pesten, de rollen, de vormen, de gevolgen). Biedt ze vervolgens concrete adviezen & tips over 'hoe je pesten kan aanpakken', waardoor zij in staat zijn adequaat te reageren als pestgedrag wordt waargenomen.
 
Let op! Als deze stap wordt overgeslagen dan voelt de groep zich (nog altijd) niet veilig en blijft er veel ruimte voor alle soorten van ongewenst gedrag! De pester en meelopers stoppen pas echt als zij geen aandacht meer krijgen van de groep. ​
 
Breng het juiste tegengif in en pak het pesten aan met de hele groep, klas of team!  Wij hebben heel veel informatie op de website staan & uiteraard kunnen wij jullie hier ook mee helpen!
 
 
 

Kenniscentrum Pesten 

Hoofddoel

Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

Wiji richten ons met name op de volgende doelgroepen:

 Werkgevers | Werknemers | Scholen | Sport | Kinderen & Jongeren | Ouders & Opvoeders  | Bejaardentehuizen 

Wij bieden niet alleen tips & adviezen tegen pesten en online pesten maar ook informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen.

Subdoel

Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

 

Navigeer snel naar ► Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten) 

 

 

Plagen of pesten

Stel je niet aan, het is maar plagen!’ Hoor je dat ook wel eens? Stel je je inderdaad aan? Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen, niet iedere keer dezelfde is aan de beurt. Plagen is ook meestal een tegen een en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. 

Bij pesten is de sfeer juist niet positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. Bij pesten gaat het doorgaans om herhaald gedrag. Toch kan ook een eenmalige gebeurtenis een grote impact hebben op het slachtoffer. De gepeste kan namelijk gebukt gaan onder de impliciete dreiging dat het pesten opnieuw zal gebeuren. Hij of zij wordt dan bang of leert juist om bang te zijn. Ook de duur van de pesterijen verschilt. Soms vinden ze plaats over een korte periode, soms houden ze een langere periode aan. Hoe dan ook: in veel gevallen zijn ze gepland en systematisch.

De ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is!

Er zijn veel manieren waarop je kunt pesten, voorbeelden hiervan zijn: Het kan concreet zijn door iemand fysiek pijn te doen, eigendommen stuk te maken of te verstoppen. Het kan ook subtieler zijn door roddelen, buitensluiten, uitlachen of leugens te vertellen. De zender kan het nog zo leuk bedoelen, maar als de ontvanger het niet leuk vindt en het regelmatig gebeurt, dan is het pesten. Pesten zorgt ervoor dat je je helemaal alleen voelt, zie deze video om te zien hoe pesten voelt. Pesten heeft gevolgen voor zowel de slachtoffers, pesters en ook voor de klasgenoten. 

 

Misverstanden over pesten 

 1. “Pesten is goed voor je karaktervorming en helpt je om je uit moeilijke situaties te redden”
  Dit is dus NIET waar, van systematisch gepest worden leer je namelijk helemaal niets.
   
 2. Voor mensen die zeggen 'Ik ben vroeger ook gepest maar dat heeft geen enkel effect op me gehad':
  Pesten laat ALTIJD zijn sporen na, de wetenschap gaat zelfs zover en vraagt dan aan die personen: Was het wel écht pesten?
   
 3. "Als je gepest wordt, moet je juist leren om van je af te bijten”
  Dit is ontzettend moeilijk, gegeven het machtsverschil  

  (Bron Assistent Professor Gijs Huitsing, Rijks Universiteit Groningen

 

 

Rolverdeling bij pesten en de gevolgen

Een pester pest nooit alleen. Hij is niets zonder zijn assistent. Iemand in de buurt waarop hij kan vertrouwen en die hem aanmoedigt in zijn gedrag.

De meeloper heeft niet in de gaten dat hij bijdraagt aan het pestproces. Onbewust keurt hij het gedrag van de pester en zijn assistent goed, door bijvoorbeeld te zwijgen of te lachen als er iets gebeurt. De meeloper zal zelf geen zichtbaar pestgedrag vertonen, maar verhoogt door zijn gedrag wel de status van de pester.

Het spreekwoord ’wie zwijgt stemt toe’ is van toepassing op de rol van de buitenstaanders. Dit is de grootste groep. Deze mensen weten dat er gepest wordt, maar ze doen niets. Ze lachen niet als er iets gebeurt, maar ze zullen er ook niets van zeggen. Juist door niets te doen, tolereren ze het gedrag van de pester en zijn assistent.

Het slachtoffer is degene die gepest wordt. Het slachtoffer wordt vaak gesteund door een verdediger. De verdediger zal niet direct iets doen, maar kan - als de pesters uit de buurt zijn - een grote steun zijn voor het slachtoffer, door bijvoorbeeld te zeggen dat hij het niet zo moet aantrekken.

Hoogleraar sociologie Rene Veenstra stelt dat pesten alleen kan worden begrepen als groepsproces. De bijrollen zijn voor de assistent, de meeloper en de buitenstaander. Zij bepalen of, hoeveel en met welke gevolgen er gepest wordt. Pesten heeft gevolgen voor alle betrokken partijen, voor slachtoffers, pestkoppen en de klas- en teamgenoten, lees meer >>  

 

 

Of dit nu op je werk is, op de sportverenigiing, op school, in het bejaardentehuis of gewoon buiten in de speeltuin of op straat. Waar je ook bent, of je die persoon nu kent of niet, als je ziet dat iemand gepest wordt.

Zeg er iets van! Doe wat je kan of durft, maar Doe Iets!  Uit vele experimenten blijkt helaas dat veel mensen het zien gebeuren maar er niets van zeggen.

Niks zeggen zorgt ervoor dat het pesten door kan blijven gaan:

De pester & meelopers denken dan 

"Wie zwijgt, stemt toe! Als jij ziet dat wij aan het pesten zijn en jij zegt er niks van,  dan vind jij het kennelijk oké! Want als je het ergens niet mee eens bent, moet je het zeggen!"

Het slachtoffer denkt dan

"Jij zal het wel oké vinden wat ze mij aandoen, want jij staat erbij, kijkt ernaar en doet niks."

Slachtoffers van pesten geven ook aan dat je je daardoor onzichtbaar voelt. Allerlei mensen staan erbij, kijken ernaar … en grijpen niet in. Met die onzichtbaarheid hebben ze het vaak nog zwaarder dan met de fysieke pijn. Je eigenwaarde wordt van pesten heel laag, als niemand iets zegt, ga je zelf ook geloven dat je het wel verdiend zult hebben. Als er ook maar één iemand iets van zegt, dan weet je: diegene vindt ook dat ik dit niet verdien! Daarom is het altijd belangrijk om er iets van te zeggen. Bekijk ook deze video Grijp je in? Of laat je het gebeuren? 

 

Pesten aanpakken is een complex probleem

Pesten is een complex, hardnekkig en veelvoorkomend probleem. In onderzoek wordt pesten meestal omschreven als: 'doelbewust agressief gedrag dat zich herhaaldelijk voordoet en waarbij slachtoffers zich moeilijk kunnen verdedigen'. Deze omschrijving werd in de jaren 90 geïntroduceerd door de Noorse onderzoeker Dan Olweus en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt in wetenschappelijk onderzoek.

Er zijin ook veel misvattingen rondom pesten. Het is belangrijk om die eerst weg te nemen om te kunnen bepalen hoe pesten wél aangepakt kan worden. Zo zou elke leraar, leidinggevende, coach zich er van bewust moeten zijn, dat in iedere klas/team wordt gepest. "Iemand die zegt dat in zijn of haar klassen/team niet wordt gepest" hebben vaak ongelijk, zo blijkt uit onderzoeken.

Deze onderstaande video laat de complexiteit van het aanpakken van pesten zien in de omgeving van school (dit kan je ook eenvoudig doorvertalen naar een: werkomgeving, sportvereniging of bejaardentehuis).

► Klik op afbeelding of zie video van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een goede weergave 'waarom' het pesten aanpakken zo complex is.

Pesten heeft tal van negatieve consequenties (Salmivalli & Peets, 2009). Slachtoffers kunnen last hebben van psychische klachten, zoals gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan zelfwaardering, geen vertrouwen hebben in anderen of depressiviteit. Niet alleen slachtoffers ondervinden (soms blijvende) problemen, ook pesters lopen het risico in hun ontwikkeling slechter af te zijn. Pesters leren niet met overleg of met begrip voor anderen iets te bereiken en blijven vaak onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze een grotere kans om op latere leeftijd probleemgedrag te vertonen, zoals delinquentie (Nansel e.a., 2004). Klasgenoten die niet direct bij het pesten betrokken zijn, ondervinden vaak ook hinder van ernstige pesterijen; ze voelen zich minder veilig en zijn bang om het volgende slachtoffer te worden (Nishina & Juvonen, 2005). Pesten heeft tot slot ook negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten (zie Espelage e.a., 2013). Bron RUG. 

 

Op zoek naar een bijeenkomst over pesten voor groepen?

Wij verzorgen o.a. (maatwerk) workshops, gastlessen, ouderavonden of lezingen over pesten ► Bekijk ons aanbod

 

 

Redenen voor pestgedrag

Angela GroothuizenKinderen, jongeren maar ook volwassenen en zelfs bejaarden die pesten, zijn op zoek naar macht. Die proberen ze te verkrijgen door anderen te kwetsen, kleineren en vernederen. Ze laten zich leiden door hun perceptie wanneer ze een slachtoffer zoeken. Pesters rekenen erop dat de anderen in de buurt (omstanders) niet tussenbeide komen of meedoen. Dat kan door hun voorbeeld te volgen, of door het pestgedrag nog te versterken met gelach, gejuich …

Vormen van pesten

 • Verbaal pesten, bijvoorbeeld: imiteren, haat zaaien, belachelijk maken, bedreigen, kwetsende opmerkingen maken, schelden, dreigende taal gebruiken, chanteren, naroepen ...
 • Fysiek pesten, bijvoorbeeld: knijpen, duwen, schoppen, slaan, knijpen
 • Materieel pesten, bijvoorbeeld: materiaal van anderen beschadigen of stelen.
 • Sociaal en relationeel pesten, bijvoorbeeld: buitensluiten, roddels of geruchten verspreiden.
 • Elektronische vormen  .... cyberpesten (online pesten): Beledigende, kwetsende of bedreigende foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van iemand. Die worden gepost op een socialenetwerksite, naar andere personen doorgestuurd via een app of gepubliceerd op een website. Een webpagina of blog waarop diegene die pest zich voordoet als iemand anders.

 

 

 

Grijp je in of laat je het gebeuren? Wat doe je als je ziet dat iemand gepest wordt? 

Uit vele experimenten blijkt dat veel mensen toekijken als iemand wordt gepest en niets durven te zeggen. In onderstaand experiment leten ze een groep acteurs eerst een andere acteur uitschelden om te zien of mensen zouden ingrijpen. Vervolgens lieten ze de jongeren ook handtastelijk worden en op het laatst werd de gepeste jongen in een kliko gestopt.

Video-experiment laat zien: veel mensen doen niets als er gepest wordt

► Klik op afbeelding of zie video

Opvallend is dat veel mensen toekeken en maar een klein aantal daadwerkelijk ingreep. Volgens Patricia Bolwerk, oprichtster van stichting Stop Pesten Nu, is dit wat mensen die gepest worden het allerergst vinden.

"Als je gepest wordt, voel je je vaak onzichtbaar omdat niemand ingrijpt", legt Bolwerk uit. "Met die onzichtbaarheid hebben ze het vaak zwaarder dan met de fysieke pijn. Je eigenwaarde wordt van pesten heel laag, als niemand iets zegt, ga je zelf ook geloven dat je het wel verdiend zult hebben. Als er ook maar een iemand iets van zegt, weet je: diegene vindt ook dat ik dit niet verdien." Volgens Bolwerk is het daarom altijd belangrijk om er iets van te zeggen.

"Wat ook meespeelt bij de afwachtende houding van omstanders, is dat mensen opgevoed worden met het idee dat stoeien erbij hoort. "Daarom denken ze: ik bemoei me er niet te snel mee. Wat ook veel mensen denken, is dat de gepeste voor zichzelf moet opkomen. De meeste slachtoffers bijten ook echt wel van zich af, maar het is altijd een oneerlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat de pesters met meer zijn of omdat een pester ouder is."

En hoe je dan het beste ingrijpt, als je ziet dat iemand gepest wordt? "Kijk altijd eerst of het veilig is", zegt Bolwerk. "Als je ziet dat iemand in elkaar wordt geslagen door een groep, is het niet heel handig er tussen te springen. Kijk daarom of je medestanders kunt vinden en spreek die direct aan. Is er misschien iemand die fysiek of mentaal sterker is in de buurt? Een bewaker, een leraar of een ouder?"

"Als dat allemaal niet lukt, stap dan na afloop op het slachtoffer af", zegt Bolwerk. "Dat is wel heel naar, want dan is het leed al geschied. Maar dan bied je in elk geval steun en voelt het slachtoffer zich niet meer onzichtbaar. Stel bijvoorbeeld voor om het samen aan iemand te vertellen. Een leerkracht bijvoorbeeld, een ouder of een werkgevende."

Bron RTL Nieuws

 

 

Praat erover als je gepest wordt

Praat erover als je gepest wordt is vaak makkelijk gezegd maar kan best lastig zijn.. Kies iemand die je vertrouwt om mee te praten. Dit kan een leidinggevende zijn op je werk, een leerkracht op school, of een trainer bij je sportvereniging maar ook je ouders, een oom, tante, opa of oma. Als je erover praat, kan dat enorm opluchten. Je voelt je dan minder alleen. Zoek een moment waarop je met elkaar kunt praten, bijvoorbeeld tijdens het eten, tussen de lessen door of als jullie samen wat aan het doen zijn. Bedenk dan samen wat je kunt doen om het pesten aan te pakken.

Video 'Praten over pesten is supermoeilijk! Dit is waarom .... RTL Nieuws

Praten over pesten is super moeilijk RTL Nieuws

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken.

Je moet hier niet alleen mee rond blijven lopen. Pesten zegt namelijk NOOIT iets over jou! Door er met iemand over te praten die jij vertrouwt kan je samen over een oplossing nadenken, zie ook dit overzicht voor hulp. Zolang niemand weet dat je het ECHT lastig hebt, is het moeilijker voor ze om je te helpen.  Ook pestkoppen profiteren ervan als jij niemand iets durft te vertellen. Hierdoor durven zij dan weer door te gaan, ze weten dat ze dan toch niet geconfronteerd worden met hun gedrag. In feite maken wij het met name voor de pestkoppen makkelijk door hier niet over te praten en wij maken het voor ons zelf moeilijker. 

 

Ik word gepest Weet 1 ding: Het is NOOIT jouw schuld dat je gepest wordt. .

Niemand vraagt erom om gepest te worden. Pesten is de manier van de pester om zich sterker te voelen. Lachen ze je uit omdat je het goed doet? Dan zal het meestal niet helpen om minder goed je best te doen. De pesters vinden dan wel een andere reden om je uit te lachen, uit te sluiten of te kleineren.

De pester stopt pas echt als hij geen aandacht meer krijgt van de groep. Pesten kan alleen maar plaatsvinden als de groep zich niet veilig voelt. Een goede sfeer in je groep is het tegengif tegen pesten. Dat heb je zelf natuurlijk maar voor een stukje in handen. Vergeet ook je leerkracht, docent, leidinggevende, trainer of coach niet, die speelt een belangrijke rol. 

Niemand maar dan ook niemand verdient het om gepest te worden.

Pesters hebben zelf ergens pijn, te weinig zelfvertrouwen of een beschadigd zelfbeeld en daardoor hebben zij het nodig om een ander klein te maken zodat zij zichzelf groter kunnen voelen. Dit is allemaal een signaal van gebrek aan zelfvertrouwen of eigenwaarde bij de pester en meelopers! Iemand met (echt) zelfvertrouwen heeft pest niet! Die vindt zichzelf helemaal oke en accepteert ieder ander gewoon voor wie ze zijn. Lees verder >> 

Wanneer er niet wordt voldaan aan één of meerdere van deze criteria kan er sprake zijn van plagen of ruzie. Dat is echt iets anders dan pesten, maar het verschil is niet altijd in één oogopslag te zien. Door alert te zijn op signalen en deze goed te interpreteren kan onderwijspersoneel beter inschatten of het gaat om pesten.

Weet 1 ding: Als je gepest wordt dan is dit NOOIT jouw schuld!

Als je gepest wordt dan is het ontzettend belangrijk om hierover te praten. Hier zijn een aantal redenen voor. Als eerste is het belangrijk dat jij je hart kunt luchten. Door het met iemand te bespreken kom je misschien ook wel tot ideeën of oplossingen. Daarnaast voorkom je dat deze ervaringen in jouw lichaam vast blijven zitten en dat dit jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen aan tast.

 

"She is not actually bullied!" Why bullying is a subjective phenomenon | Beau Oldenburg | TEDxBreda 

Bullying happens in almost every group. At your school, workplace and sports club. Given that the consequences of bullying can be quite severe, it is important to stop it as soon as possible. However, Beau's research shows a lot of time and effort is wasted on discussing whether someone is actually bullied or not. Beau argues it would help if we would start treating bullying more as a subjective rather than as an objective phenomenon. Beau Oldenburg works as a postdoctoral researcher at the Sociology Department of the University of Groningen. During her research Beau noticed that there often is a lot of discussion on whether certain people are actually bullied or not. She found that many students who felt bullied were not seen as victims of bullying by their classmates and teachers. In other words: perceptions on bullying differ a lot. Beau argues we should focus more on the perceived than on the actual bullying. Beau was born in Breda and is a proud Brabander; however, she is also passionate about improving the world and that is the reason why she moved all the way to Groningen to develop her academic career researching bullying. 

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken

 

Nina bedacht een film van maar één minuut over pesten

Een groot succes, want de film heeft nu een grote internationale prijs gewonnen! 'Er werd over mij geroddeld en ik werd buitengesloten', vertelt Nina. Ze werd gepest op de basisschool. Zo kwam ze op het idee voor de film Behind the mask, wat zoiets als 'achter het masker' betekent.

Behind the mask

Zie video 'Behind the mask' 1-minuut video, klik op de afbeelding of klik hier ♦

 

► Op zoek naar een bijeenkomst over online pesten (cyberpesten)?

Wij verzorgen o.a. (maatwerk) workshops, gastlessen, ouderavonden of lezingen over online pesten. Bekijk ons aanbod

► Ga naar Kenniscentrum over Online Pesten  

 

 

Pesten stoppen en oplossen

Pesten is niet iets dat alleen in films en boeken gebeurd. Het is een serieus probleem dat veel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen dagelijks tegen komen en dat gevaarlijk kan worden als het niet gestopt wordt. Leer hoe je pesten een halt toeroept door onmiddellijk actie te ondernemen, te weten waar je voor hulp terecht kunt en een goed voorbeeld te zijn voor anderen.

Tips voor Kinderen & Jongeren om pesten te stoppen en op te lossen 

Video Carice van Houten, Leontien van Moorsen en Richard Groenendijk zeggen Dag Tegen Pesten BNN

Klik op de afbeelding of klik op deze link om de video te bekijken

 

 

Interview kandidaten gezocht!

Daniel Stozic zegt Ik STOP pesten nu!

Met zeer grote regelmaat ontvangen wij verzoeken van Landelijke Radio, TV programma's, Kranten en Tijdschriften omdat zij aandacht willen besteden aan pesten. Om goede inhoudelijke artikelen te maken over pesten en cyberpesten zijn wij altijd op zoek naar mensen die hierover willen vertellen.

Ben jij gepest? Heb jij gepest? Ben jij een meeloper?

Er wordt gepest op scholen, op het werk, in bejaardentehuizen, in de sport ... op alle plekken waar mensen samen komen. Help mee om pesten uit de taboesfeer te houden en deel jouw verhaal met onze redactie en wellicht kunnen wij jou in contacten brengen met Landelijke Media!  Of heb jij op een andere manier ervaringen met pesten en zou jij die een keer met de Landelijke Media willen delen? Bekijk het oproepenoverzicht of klik op de button om jouw verhaal naar onze redactie te sturen of via deze link.

Foto Daniel Stozic zegt Ik STOP pesten nu!

 

 

Wij hebben vele mogelijkheden om bij pesten, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen.

* Workshops * Lezingen * Trainingen * Gastlessen * Ouderavonden * Studiedagen * Congresspreker *

 Alle voorlichtingen verzorgen wij voor verschillende doelgroepen, zowel op locatie als op afstand (online).  

Doelgroepen

 • Professionals (o. a. docenten, BSO, TSO, pestcoördinatoren, IB'ers)
 • Sport en Vrije Tijd (o.a. voetbal-, handbalverenigingen)
 • Opvoeders & Ouders
 • Kinderen en jongeren (o.a. basis-, voorgezet en hoger onderwijs, ZMOK scholen, cluster 4 scholen, PABO en andere)
 • Op het Werk (o.a. directie & management, HRM, OR, teams, SW bedrijven)
 • Bejaardentehuizen. (o.a. teamleiding, bewoners)

Doel: Kennis & inzichten bij de deelnemers te vergroten over pesten of online pesten gericht op bewustwording en preventie en wat kan ik doen? Voor meer informatie ga naar Stop Pesten Nu: workshop, studiedag, gastles, training, congresspreker, ouderavond, voorlichting

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Heb jij met pesten of online pesten te maken? Jij bent niet de enige. Je bent niet alleen!

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken over een oplossing!

Bellen, chatten of mailen met jouw specifieke vraag over pesten of online pesten (cyberpesten)

► voor vragen over pesten   

► voor vragen over online pesten