Pesten op het Werk Film Geen Dienst met Joep Sertons en Sander Janson | Stop Pesten NU

084-8340086

Pesten op het Werk Film Geen Dienst met Joep Sertons en Sander Janson

Tips Pesten op het werk TNO

Ik word gepest op mijn werk ... wat kan ik doen?

 1. Trek een grens: Het is belangrijk om voor jezelf een grens te stellen van wat je toelaatbaar gedrag vindt en wat niet. Grenzen stellen kan moeilijk zijn maar probeer toch echt jouw gestelde grenzen aan te geven. Hoe eerder je dit doet, des te meer kans dat het pestgedrag stopt.
 2. Bespreek het gedrag: Als de pester jouw grenzen of die van de organisatie overtreedt, dan is het belangrijk dit te bespreken met de pester. Blijf rustig en praat vanuit de ik-vorm: “ik vind het vervelend dat…”. Vertel welk gedrag je vervelend vindt en wat je niet accepteert. Soms realiseert de pester zich niet wat voor effect zijn/haar gedrag op jou heeft en kan de situatie worden opgelost door een goed gesprek. 
 3. Praat erover met iemand die je vertrouwt: Is het niet gelukt om het pestgedrag met de pester te bespreken of merk je dat het gesprek geen effect heeft gehad? Praat er dan in ieder geval over met iemand die je vertrouwt. Dit kan zowel iemand van binnen (intern) als iemand van buiten (extern) de organisatie zijn.
 4. Leg de situatie vast en zoek hulp: Leg gebeurtenissen vast. Schrijf op wat het pestgedrag inhoudt, wat je tot nu toe hebt gedaan om het pestgedrag tegen te gaan, wanneer, met wie en waar. Zodoende heb je voor jezelf een overzicht van wat er is gebeurd en hoe deze situatie jouw werk heeft beïnvloed. Dit ‘archief’ kan helpen als je in gesprek gaat met een (externe) hulpverlener of instantie die je kan helpen om het pestgedrag op je werk tegen te gaan. 
 5. Maak een melding: Als het niet is gelukt voorgaande stappen uit te voeren, dan is het in elk geval belangrijk om wel melding te maken van het pesten. Een melding kan bijvoorbeeld worden gemaakt bij de leidinggevende, het bedrijfsmaatschappelijk werk, de vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts of de ondernemingsraad. Je kunt, indien aanwezig, ook een klacht indienen bij de klachtencommissie. Een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan een klacht indienen bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW neemt deze klachten altijd in behandeling. Meldingen of klachten van werknemers worden door de Inspectie SZW betrokken in de risico-analyses, om te bepalen bij welke bedrijven en sectoren de Inspectie gaat controleren. Indien de situatie lang aanhoudt en (nog) niet is opgelost overweeg dan juridische hulp via bijvoorbeeld je rechtsbijstandverzekering of de rechtswinkel.

Mijn collega wordt gepest ... wat kan ik doen?

 1. Spreek de pester aan op zijn gedrag: De gevolgen voor de gepeste zijn minder erg wanneer het pesten snel wordt herkend, aangepakt en opgelost. Hoe langer de situatie voortduurt, hoe moeilijker het is om een goede oplossing te vinden. Daarom is het belangrijk om de pester zo snel mogelijk aan te spreken op zijn of haar gedrag. Vind je dit lastig? Dan kun je met andere collega’s de situatie bespreken en met elkaar bedenken hoe jullie de pester het beste kunnen aanspreken. Samen sta je sterker. Als er een vertrouwenspersoon is in de organisatie, kan je hem of haar ook om advies vragen.
 2. Steun de gepeste: Het is belangrijk om de gepeste te steunen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Steun bieden kan op allerlei manieren, maar het begint in elk geval met een luisterend oor bieden aan de gepeste. De volgende praktische tips kunnen helpen:
  - Neem de gepeste serieus
  - Toon medeleven met de gepeste, maar overdrijf het niet.
  - Probeer goed te luisteren naar de gepeste en kijk wat jij zou kunnen doen, of waar de gepeste hulp bij moet inschakelen van anderen. 
  Naast dat je een luisterend oor biedt, zijn er ook andere manieren om de gepeste te steunen. Hierbij kan je de volgende praktische tips gebruiken:
  - Vraag de gepeste mee te denken hoe het pestgedrag gestopt kan worden.
  - Vraag wat de gepeste zelf al geprobeerd heeft of wil doen om het pestgedrag te stoppen.
  - Verwijs de gepeste voor hulp door naar een interne of externe partij.
 3. Maak het pestgedrag bespreekbaar: Bespreek het pestgedrag, als dat kan, eerst met de desbetreffende leidinggevende van het team, afdeling of organisatie waar de pesterijen zijn voorgekomen. Als de leidinggevende de pester is, bespreek het dan zo mogelijk met je team, een andere leidinggevende of HR, of een vertrouwenspersoon of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Het is belangrijk om tijdens de groepsgesprekken concrete afspraken te maken om het pestgedrag te stoppen en in de toekomst te voorkomen. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: Wat gaat er gebeuren om pestgedrag te stoppen en te voorkomen? Wie gaat wat doen? Wanneer? En hoe? Soms is het noodzakelijk om maatregelen te nemen op organisatieniveau. Probeer in gesprek te gaan met de HR-manager of een leidinggevende die mandaat heeft om maatregelen in te voeren tegen pesten. Of bespreek het met de OR in het geval van structurele problemen.
 4. Maak een melding: Als het niet is gelukt voorgaande stappen uit te voeren, dan is het in elk geval belangrijk om wel melding te maken van het pesten. Een melding kan bijvoorbeeld worden gemaakt bij de leidinggevende, het bedrijfsmaatschappelijk werk, de vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts of de ondernemingsraad Je kunt, indien aanwezig, ook een klacht indienen bij de klachtencommissie. Een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan een klacht indienen bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW neemt deze klachten altijd in behandeling. Meldingen of klachten van werknemers worden door de Inspectie SZW betrokken in de risico-analyses, om te bepalen bij welke bedrijven en sectoren de Inspectie gaat controleren.

Ik (leidinggevende) wil pestgedrag in mijn organisatie aanpakken ... wat kan ik doen?

 1. Stel de norm: • Het is bewezen dat duidelijkheid over welk gedrag onacceptabel is en een zero tolerance-beleid preventief werken. Maak daarom duidelijke afspraken en leg deze vast in een gedragscode en een protocol. Stel (met elkaar) vast:
  - wat de organisatienorm van acceptabel gedrag is
  - welk gedrag wel en welk gedrag niet wordt geaccepteerd
  - hoe er op wordt toegezien dat dit wordt nageleefd
  - welke maatregelen of sancties volgen als er toch wordt gepest (je zou kunnen denken aan het geven van een officiële waarschuwing of een schorsing bij voortduring)
  Zorg voor een duidelijke en heldere infrastructuur (zoals een vertrouwenspersoon en/of een klachtencommissie)
 2. Draag de norm uit: Draag het protocol uit binnen de organisatie:
  - Breng leidinggevenden en medewerkers op de hoogte van het protocol, de norm en de afspraken via een informatiebijeenkomst, intranet, mail en/of via posters e.d..
  - Train managers en leidinggevenden, zodat zij pestgedrag herkennen en weten wat ze kunnen doen.
 3. Geef het goede voorbeeld: Geef als leidinggevende het goede voorbeeld: vertoon geen gedrag dat onacceptabel is volgens de met elkaar afgesproken organisatienorm. Laat daadwerkelijk zien hoe het hoort. 
 4. Grijp in en onderneem actie: Ga eerst in gesprek met zowel de gepeste als met de pester(s). Spreek de pester aan op zijn gedrag en tref sancties. Mocht het niet duidelijk zijn wie de gepeste en/of pester(s) zijn ga dan in gesprek met teams en afdelingen. Als de pester een collega-leidinggevende is, spreek deze dan aan op zijn gedrag. Schakel eventueel een hogergeplaatste in. Houd vinger aan de pols. Denk niet te snel dat het is opgelost. Vervolgens kan je het protocol dat is geschreven om pesten te voorkomen en aan te pakken nogmaals uitdragen in de organisatie. Herhaal de gemaakte afspraken. Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst voor medewerkers Tijdens deze bijeenkomst kan (nogmaals) worden uitgelegd wat pesten is en waaraan je het kan herkennen. Attendeer medewerkers en leidinggevenden op stap 1 en stap 2 uit de wegwijzer pesten.

Wat zegt de wet?

Pesten valt volgens de Arbowet (hoofdstuk 1, artikel 1) onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in artikel 2.15 verder uit. Werkgevers zijn verplicht om de risico’s in kaart te brengen in een risicoinventarisatie en -evaluatie. Verder moeten in het plan van aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van pesten. Het personeel moet vervolgens worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. De werkgever dient al deze acties aantoonbaar uit te voeren. Verder dient hij toe te zien op de naleving door de werknemers van de instructies en voorschriften, die erop gericht zijn het risico op pesten te voorkomen of beperken. Ook het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer tegen pestgedrag. Op grond van artikel 7:658 heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. Daarbij heeft hij de verplichting zich als goed werkgever te gedragen. Als een werknemer gepest wordt op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, dan wordt hij ook beschermd door de Wet Gelijke Behandeling. Werknemers kunnen in dit geval ook een klacht indienen bij de het College voor de Rechten van de Mens.

Herken jij pesten?

Lees verder voor Mogelijke vragen om pesten op het werk te monitoren >>

 

Zie ook de factsheet van de Arbo Unie voor meer tips over pesten voor werkgevers en werknemers in ons downloadcentrum.

   

  Bron: TNO Wegwijzer

   

  Pesten op het werk

   

   

  Programma Stop Pesten op het Werk

  Pesten op het werk, pesten onder volwassenen, het gebeurt. Je zou het niet verwachten, maar ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s. Dat is 7,8%, ruim een half miljoen werknemers. Daarvan wordt 1,2% structureel gepest, ruim 80.000 werknemers. Van de werknemers heeft 40% weleens meegemaakt dat een collega werd gepest en onder leidinggevenden is dit zelfs 50%. Terwijl een goede aanpak van pesterijen een bedrijf heel veel kan opleveren. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 euro per geval berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer.

   

   

  Stop Pesten Nu biedt u een speciaal programma preventief om pesten op het werk te stoppen. Met dit programma krijgt u een gefaseerde aanpak van voorlichting, screening en individuele coaching om pesten te voorkomen en te stoppen.

  Patricia Bolwerk van Stop Pesten Nu geeft bij uw organisatie voorlichting over wat pesten op het werk inhoudt. Zij geeft de voorlichting top down: alle afdelingen komen aan de beurt op een manier die hen aanspreekt. Vervolgens screent Patricia uw bestaande procedures en documentatie. Denk hierbij aan omgangsprotocollen, zijn er vertrouwenspersonen ingesteld en zijn zij bekend bij de werknemers? Patricia geeft u advies en handvatten om dit binnen uw organisatie op orde te brengen.

  Voor medewerkers die daar behoefte aan hebben, is individuele coaching mogelijk.

  Het programma kost u eenmalig € 4.750,- euro (excl. btw) tot 100 medewerkers.  Individuele coaching wordt in rekening gebracht op basis van een strippenkaartsysteem.  Voor meer informatie kunt u terecht bij info@stoppestennu.nl.

  * Cijfers afkomstig uit de TNO Monitor Arbeid 2015.

  Via Stop Pesten Nu is het alleen mogelijk om het volledige programma te boeken. Het is wel mogelijk om losse onderdelen te laten verzorgen door BOLWERKen Training & Coaching:

  • Voorlichting voor Directie en Management Team (30 minuten)
  • Lezing over Pesten of Digitaal Pesten (OR, medewerkers)
  • Workshop voor leidinggevenden (2 uur)
  • Workshop voor vertrouwenspersonen, Arbo artsen, P&O functionarissen  (2 uur)
  • Workshop in teams en afdelingen (2,5 uur)
  • Advies en ondersteuning beleid
  • Ondersteuning op afstand (vraagbaak)
  • Extern adviseur / Vertrouwenspersoon
  • Campagnes ontwikkelen en begeleiden

   

  Achtergrond informatie, feiten en cijfers over Pesten op het werk

  Pesten op het werk is geen klein probleem (video). Het kost de samenleving twee tot vier miljard euro per jaar. Dit zit in onder andere verzuimkosten, een lagere productiviteit en een hoger verloop onder medewerkers. 

  Pesten op het werk, komt het ook bij u voor, of valt het allemaal wel mee? Pestgedrag uit zich in sociale isolatie, agressief gedrag en roddelen en ook in organisatie: medewerkers zinloze taken laten doen of verkeerd beoordelen (lees meer over Pesten).

  De afgelopen periode heeft Stop Pesten Nu zich intensief bezig gehouden met dit onderwerp. Als start van de samenwerking met Stichting Pesten op de Werkvloer zijn wij een gezamenlijke koffiepostercampagne tegen pesten op het werk gestart. Samen met Stichting Stop Pesten op de Werkvloer, de Vrije Universiteit (VU) Adriba en de 3 ervaringsdeskundigen is de petitie 'Stop pesten op het Werk!' aan de Tweede Kamer aangeboden (video RTL Z). Daarnaast is Stop Pesten Nu meerdere malen uitgenodigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om mee te denken over de nieuw te vormen campagne tegen pesten op het werk, ondermeer tijdens een expertsessie. De uitkomsten van alle overleggen met diverse partijen zijn verwerkt in deCampagne Herken jij Pesten op het Werk? (video Editie NL).

  Tip van de redactie

  Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

  ► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

  ► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

  ► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

  ► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

  Tip Stop Pesten Nu

   

  Breng snel een bezoekje aan ...

  Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

  Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

  Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

  ► Ik word gepest, wat kan ik doen

   

   

  Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

  CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco